Standpunten & lobby

Scholen ontwikkelen zich steeds meer als professionele schoolorganisaties die naast in beweging komen, ook in beweging blijven. Deze professionele schoolorganisatie vraagt leiderschap en goed bestuur van bestuurders wiens taken steeds complexer worden. Wat zijn de karakteristieken van de onderwijsbestuurder? En welke kwaliteiten heeft iemand nodig om dit beroep adequaat te kunnen uitoefenen? Binnen de VO-raad wordt het gesprek hierover gevoerd.

In de Bestuursbrief aan de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad van november 2016 is aangekondigd dat de VO-raad zoekt naar vormen waarin de professionalisering van de bestuurder een gezamenlijke basis kan krijgen. Deze basis is nu gelegd in de vorm van een set professionaliseringsthema’s. Deze set is op 28 maart 2019 als herziene versie gepresenteerd, nadat de thema's op 31 mei 2018 tijdens de ALV van de VO-raad zijn vastgesteld. De professionaliseringsthema’s zijn beschreven vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Het is een hulpmiddel om richting te geven aan de professionalisering van schoolbestuurders. Onderstaande thema’s zullen verder worden ontwikkeld door de beroepsgroep. 

  • Boegbeeld en hoofd 

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke opdracht 

  • Strategische visie en planning 

  • Leiderschap 

  • Verantwoordelijkheid en rekenschap 

  • Persoonlijk professionaliteit 

Er is ook een uitgebreider document met de redeneerlijn en verantwoording bij de totstandkoming van deze set. Hierin treft u de belangrijkste argumenten aan om voor een gezamenlijke set te kiezen.  

Ook in praktische zin zet de VO-raad in op de professionalisering van bestuurders. Op de pagina Praktijk & ondersteuning vindt u het aanbod van de VO-academie. 

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2