Standpunten & lobby

Schoolleiders hebben een sleutelrol bij het realiseren van professionele scholen en goed onderwijs. Het is belangrijk dat schoolleiders zich professioneel (blijven) ontwikkelen. De VO-raad zet zich in voor de versterking van leiderschap in scholen. Wij richten ons daarbij op de verdere professionalisering van schoolleiders (waaronder team- en afdelingsleiders) en de aanwas van nieuwe schoolleiders, onder meer vanuit het programma van de VO-academie.

Naast de overheid, de sector- en beroepsorganisaties zijn ook schoolbesturen en schoolleiders zelf aan zet om de professionele ontwikkeling en positionering van schoolleiders te verbeteren. Schoolbesturen hebben een belangrijke rol in het stimuleren van de professionele ontwikkeling van schoolleiders, via hun strategisch personeelsbeleid. Bijvoorbeeld door het maken van gerichte professionaliseringsafspraken met schoolleiders, het begeleiden van startende schoolleiders en het bieden van mogelijkheden tot informeel leren. De VO-raad vindt het daarbij belangrijk dat de professionele ontwikkeling van schoolleiders plaatsvindt in het licht van de ontwikkeling van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs.  

De VO-raad ziet het strategisch personeelsbeleid van en door schoolbesturen als een belangrijk aangrijpingspunt voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders. De VO-raad heeft in het geactualiseerde Sectorakkoord (2018) afspraken gemaakt met het kabinet over de  versterking van strategisch personeelsbeleid en professionele ontwikkeling van schoolleiders. In de Schoolleidersagenda (2017) heeft de VO-raad besturen opgeroepen om blijvend te investeren in de structurele professionele ontwikkeling van schoolleiders en goede randvoorwaarden te creëren voor een gerichte ontwikkeling van specifiek team- en afdelingsleiders. 

Collectieve opgave

Het versterken van leiderschap in scholen doen we niet alleen, dat zien we als een collectieve opgave. De VO-raad ondersteunt de onderliggende boodschap van het Onderwijsraad-advies, namelijk dat schoolleiders en schoolbesturen, maar ook overheid en de politiek, gezamenlijk de handen ineen moeten slaan om leiderschap in scholen te versterken. 

De VO-raad behartigt de belangen van schoolleiders in gesprekken met het ministerie van OCW, en werken bij tal van activiteiten samen met het Schoolleidersregister VO, het Netwerk van Schoolleiders en met Schoolleiders voor de toekomst (in samenwerking met Schoolinfo). Ook zoeken we de samenwerking over de grenzen van sectoren heen. Zo hebben we bij de totstandkoming van de Staat van de schoolleider (2019) samengewerkt met onder meer de Algemene Vereniging van Schoolleiders.