Wat speelt er?

Scholen ontwikkelen zich steeds meer als professionele schoolorganisaties die naast in beweging komen, ook in beweging blijven. Deze professionele schoolorganisatie vraagt leiderschap van schoolleiders en bestuurders wiens taken steeds complexer worden. Leiderschap is essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Bestuurders en schoolleiders vormen samen de leiding van een school. Zij hebben daarbij deels verschillende rollen en bevoegdheden, maar wel een groot gezamenlijk belang: de kwaliteit van de school en het onderwijs dat er gegeven wordt.

De belangstelling voor leiderschap in scholen neemt toe: er is een steeds breder palet van professionaliseringsactiviteiten voor schoolleiders. Het leiden van een school is een apart vak. De ontwikkeling van een beroepsstandaard, een kennisbasis en een schoolleidersregister versterken de positie van schoolleiders.  

Schoolleidersagenda

Om meer aandacht te vragen voor deze ontwikkelingen en om een impuls te geven aan het versterken van leiderschap in scholen, hebben de VO-raad, de Stichting Schoolleidersregister VO (SRVO) en het Netwerk van Schoolleiders (NvS) in nauwe samenwerking met de Adviesraad Schoolleiders van de VO-raad in 2017 de Schoolleidersagenda ‘Een Vak Apart’ opgesteld. 

De Schoolleidersagenda roept besturen en schoolleiders, politiek en overheid en andere belanghebbenden op om blijvend te investeren in: 

  • een structurele professionele ontwikkeling van schoolleiders; 

  • het creëren van goede randvoorwaarden voor een gerichte ontwikkeling van specifiek team- en afdelingsleiders, en om kritisch te kijken naar de rol en positie van het middenmanagement binnen de structuur van de school; 

  • het aantrekken van voldoende en kwalitatief goede nieuwe schoolleiders. 

In april 2018 bracht de Onderwijsraad het rapport Een sterke rol voor schoolleiders uit. Daarin concludeert de raad dat een verdere professionalisering van schoolleiders en de versterking van leiderschap noodzakelijk is. Ook geeft de Onderwijsraad aan dat het nodig is dat de overheid maatregelen neemt om de kwaliteit van schoolleiders te verbeteren. In het najaar van 2018 schreef minister Slob in zijn beleidsreactie dat het kabinet wil investeren in de rol, professionaliteit en positie van de schoolleider, in ‘gekwalificeerde schoolleiders met voldoende positie’.  

Aangezien het rapport van de Onderwijsraad, de kabinetsreactie en de Schoolleidersagenda voor het voortgezet onderwijs op hoofdlijnen dezelfde strekking hebben, werken de VO-raad en de VO-academie samen met het ministerie, de SRVO en het NvS aan de implementatie van de Schoolleidersagenda. De partijen werken aan een gezamenlijke onderzoeksagenda voor het schoolleiderschap dat trends en ontwikkelingen in de sector in kaart brengt.