Standpunten & lobby

De VO-raad maakt zich sterk voor de belangen van schoolleiders binnen de sector en blijft investeren in de versterking van leiderschap binnen scholen, onder meer door het verstevigen van de beroepskwaliteit van schoolleiders. Daarbij bouwen we voort op de Schoolleidersagenda Een vak apart, maar ook op de activiteiten die de VO-raad sinds 2012 in gang heeft gezet, onder meer via de VO-academie.

Bij het verder versterken van de beroepskwaliteit van schoolleiders richt de VO-raad zich de komende jaren op de kwaliteit van het functioneren van schoolleiders en de verbetering van deze kwaliteit door professionalisering van schoolleiders in brede zin.  

Gedeeld referentiekader kwaliteit schoolleiderschap 

Om de beroepskwaliteit van schoolleiders gericht te versterken, is een integrale benadering van de rol van schoolleiders bij onderwijs- en schoolontwikkeling van belang. De VO-raad pleit er daarom voor om binnen de sector een gemeenschappelijk en gedeeld referentiekader voor de kwaliteit van schoolleiderschap en de professionele ontwikkeling van schoolleiders te hanteren. Daarbij dienen samenhangende leiderschapspraktijken die effectief gebleken zijn voor onderwijs- en schoolontwikkeling als uitgangspunt te worden genomen. 

Continue professionele ontwikkeling

Om de kwaliteit van schoolleiders te verbeteren is landelijk een blijvende investering in het vak van schoolleider van belang. In de Schoolleidersagenda (2017) heeft de VO-raad ook besturen opgeroepen om zelf blijvend te investeren in de structurele professionele ontwikkeling van schoolleiders en goede randvoorwaarden te creëren voor een gerichte ontwikkeling van specifiek team- en afdelingsleiders. 

Professionalisering als onderdeel van strategisch personeelsbeleid 

Naast de overheid, de sector- en beroepsorganisaties zijn ook schoolbesturen en schoolleiders zelf aan zet om de professionele ontwikkeling en positionering van schoolleiders te verbeteren via hun strategisch personeelsbeleid (HRM). Bijvoorbeeld door het maken van gerichte professionaliseringsafspraken met schoolleiders, het begeleiden van startende schoolleiders en het bieden van mogelijkheden tot informeel leren. De VO-raad vindt het daarbij belangrijk dat de professionele ontwikkeling van schoolleiders plaatsvindt in het licht van de ontwikkeling van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs. De VO-raad heeft in het Sectorakkoord (2018) afspraken gemaakt met het kabinet over de versterking van strategisch personeelsbeleid en professionele ontwikkeling van schoolleiders.  

Het schoolleidersregister VO als stimulans voor professionele ontwikkeling 

De besturen van de VO-raad en SRVO staan voor dezelfde maatschappelijke opdracht, namelijk: het versterken van de kwaliteit van schoolleiderschap ten dienste van goed voortgezet onderwijs aan leerlingen. Vanuit die gemeenschappelijke opdracht zetten wij ons samen in voor voldoende en goed opgeleide schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Het schoolleidersregister VO is een waardevol instrument om de professionele ontwikkeling van schoolleiders binnen het voortgezet onderwijs te stimuleren. Schoolleiders kunnen, op vrijwillige basis, de opbrengsten van professionaliseringsactiviteiten vastleggen en zo hun groei zichtbaar maken. Het register biedt schoolleiders zicht op hun kwaliteiten en ontwikkelpunten en biedt hen tegelijkertijd een instrument om het gesprek over hun persoonlijke professionalisering te blijven voeren met hun leidinggevende of bestuur. 

Onderzoeksagenda schoolleiders 

De VO-raad en VO-academie werken samen met SRVO, NvS en het Ministerie van OCW aan een gezamenlijke onderzoeksagenda op het terrein van schoolleiderschap. Deze agenda brengt trends en ontwikkelingen in de sector in kaart.