Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Professionalisering schoolorganisatie
Met het sectorakkoord vo delen het ministerie van OCW en de VO-raad de ambitie om het onderwijs steeds beter te maken. De uitdagingen waarvoor individuele scholen staan verschillen, onder meer door specifieke ontwikkelingen in de regio. Om gericht aan deze uitdagingen te kunnen werken is het belangrijk dat scholen zich ontwikkelen tot professionele organisaties: organisaties die hun ambities doorvertalen naar goed toegerust personeel en een lerende cultuur. Stap 2 ondersteunt scholen in alle fases van deze ontwikkeling.

Van strategisch personeelsbeleid (sHRM) naar kwaliteit

De kwaliteit van onderwijs wordt bepaald door de medewerkers van een school. Van docenten tot schoolleiders en het bestuur, alleen als iedereen samenwerkt ontstaat er structureel meerwaarde voor de leerling. Gericht werken aan de onderwijsambities van een school kan niet zonder goed personeelsbeleid en aandacht voor wat medewerkers nodig hebben om de gestelde ambities te realiseren. Deze benadering heet strategisch HRM. De term wordt gebruikt voor het realiseren van doelen en opbrengsten voor de school, medewerkers en leerlingen. Strategisch HRM-beleid is essentieel voor het realiseren van de individuele onderwijsambities van scholen en een toekomstgerichte vo-sector.

Strategisch HRM kent drie hoofdprincipes:

  • Bij verticale integratie wordt het personeelsbeleid afgestemd op de doelen van de school én wat dit van de medewerkers vraagt.
  • Bij horizontale integratie worden de verschillende HRM-maatregelen op elkaar afgestemd. Medewerkers worden zo effectief ondersteund in hun kunnen (Ability) en motivatie (Motivation). Ook krijgen zij ruimte en mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen (Opportunity). 
  • Bij het implementeren van het strategisch personeelsbeleid ondersteunen bekwame teamleiders hun medewerkers, gericht op de doelen van de school en met oog voor hun welzijn.

Benieuwd naar hoe uw school het strategisch personeelsbeleid verder kan ontwikkelen? Bekijk de schoolondersteuning van Stap 2.

Lerende cultuur

In een professionele schoolorganisatie ontwikkelen niet alleen leerlingen zich, maar ook docenten, schoolleiders en bestuurders. Stap 2 ziet naast het toepassen van strategisch HRM, een lerende cultuur als randvoorwaarde voor een professionele schoolorganisatie. Professionele schoolorganisaties ontwikkelen een open cultuur, waarbinnen iedereen in de school continu werkt aan verbetering door van en met elkaar te leren. Het bestuur en de schoolleider zorgen voor een duidelijke visie, structuur en ruimte voor ontwikkeling. Docenten zorgen voor vernieuwing in de lessen door het delen van ervaringen. Samen zorgen zij voor optimaal onderwijs binnen de school.

Enkele tips voor het ontwikkelen van een lerende cultuur (bron = School aan Zet):

  • Stimuleer een groep mensen om aan de slag te gaan met de gewenste ambitie. Start daarbij met een groep initiatiefrijke mensen die er vol voor gaat vanuit een duidelijke behoefte.
  • Werk volgens een duidelijk plan dat in lijn is met de koers van de organisatie. In dit plan van aanpak staan de doelen helder omschreven.
  • Wees niet bang dat het mis kan gaan: ga gewoon aan de slag. Blijf niet hangen in de planfase.
  • Voer het plan uit volgens een duidelijke structuur die het mogelijk maakt om samen te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat de directie de ontwikkeling faciliteert en stimuleert, onder meer door medewerkers vrij te roosteren om in teamverband te ontwikkelen.
  • Neem tijd en ruimte om te wennen en te experimenteren. Daarna kan het tempo omhoog: door te blijven veranderen en niet stil te gaan staan, ontstaat er uiteindelijk een leercultuur.

Wordt uw school steeds meer een lerende organisatie? Lees dan de handreiking van School aan Zet en bekijk de schoolondersteuning van Stap 2.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller over Stap 2: