Wat speelt er?

In de Wet Beroep leraar en lerarenregister (2017) staat dat een schoolbestuur in overleg met leraren een professioneel statuut moet opstellen dat ervoor zorgt dat leraren voldoende zeggenschap krijgen over de vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische invulling van hun werk.

Gesprek op schoolniveau

Het gesprek met de leraren over het professioneel statuut wordt op schoolniveau gevoerd. Op veel scholen is al sprake van een professionele cultuur waarin schoolleiders en leraren een professionele dialoog met elkaar voeren. Het statuut wijzigt dus niet per se op iedere school iets aan de bestaande verantwoordelijkheden en verhoudingen. Tegelijk vormt het gesprek over het professioneel statuut ook een kans om met elkaar te werken aan het verder versterken van een professionele cultuur en de professionele dialoog binnen de school.