Standpunten & lobby

De bewindslieden van OCW hebben begin 2019 in een Kamerbrief aangegeven de komende periode ‘extra inzet te plegen op voorlichting en communicatie over het professioneel statuut, zodat alle schoolbesturen en leraren goed op de hoogte zijn van doel en verwachtingen’.

De VO-raad vindt dat de huidige stand van zaken rond het statuut in de Kamerbrief wordt gepresenteerd als een kwestie van een informatieachterstand bij schoolbesturen. Uit de sector komen echter regelmatig signalen dat het statuut als instrument voor leraren, scholen en besturen (nog) nauwelijks meerwaarde heeft. 

Het onderliggende doel van het statuut – het stimuleren van de professionele dialoog en het verhelderen van de professionele ruimte van de leraar – wordt in onze ogen niet bereikt met een statuut, maar door het voeren van goed strategisch personeelsbeleid met ruimte voor leraren. Hierbij gaat het om het gezamenlijk werken aan onderwijsontwikkeling en het voeren van ‘het goede gesprek binnen de school’. Ook recent monitoronderzoek in opdracht van VOION laat zien dat een groot deel van de scholen aangeeft dat het statuut op zichzelf weinig waarde heeft. Het professioneel statuut is volgens de VO-raad geen doel op zich, maar slechts een middel daartoe.