Praktijk & ondersteuning

VO-besturen en -scholen dragen in belangrijke mate bij aan een goede opleiding van leraren. Een opleiding die hen voorbereidt op de praktijk. Dit gebeurt grotendeels door participatie in opleidingsscholen, het inrichten van inductietrajecten voor startende leraren en de verbinding tussen opleiding en begeleiding als starter. Een aantal regionale partnerschappen heeft hier inmiddels stappen in gezet. Inmiddels participeert meer dan de helft van de scholen in het VO in een partnerschap Samen opleiden.

Het Platform Samen Opleiden & professionaliseren

In het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het Platform zet in op de versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het voortgezet onderwijs. Ten behoeve van het versterken van de samenwerking wordt kennisontwikkeling en -uitwisseling georganiseerd, en wordt er voorzien in een makelaarsfunctie richting scholen en lerarenopleidingen. 

Meer weten? Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft praktijkvoorbeelden van opleidingsscholen opgetekend. Zo is onderzoek gedaan naar een aantal praktijkcasussen van de (financiële) inrichting en organisatie van partnerschappen Samen Opleiden. Ook zijn goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden gebundeld in twee publicaties Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk. De eerste publicatie en de tweede publicatie staan op de website van het Platform. 

Aan de slag met de doorlopende leerlijn? Het Platform heeft 11 praktijkvoorbeelden van de doorlopende lijn voor de professionalisering van docenten gebundeld in de publicatie ‘Doorlopend Leren’.  

De VO-raad stimuleert kennisuitwisseling tussen scholen en tussen partnerschappen. Heeft u vragen over de inrichting en organisatie van een opleidingsschool? Op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren vindt u de contactgegevens van alle bekostigde opleidingsscholen.  

Begeleiding startende leraren

Tussen 2014 en 2019 konden scholen – samen met de regionale ho- en wo-lerarenopleidingen – deelnemen aan het landelijke project ‘Begeleiding startende leraren vo’. In december 2013 zijn er negen regionale projecten toegekend. Binnen dit project ontvingen scholen subsidie om een driejarig begeleidingsprogramma voor startende leraren te ontwikkelen en uit te voeren. De programma’s dragen bij aan de begeleiding van startende leraren in een doorlopende leerlijn tussen opleiding en praktijk. 

50% van alle scholen in het vo is de afgelopen jaren betrokken geweest bij het project. Er is veel kennis en ervaring opgedaan, en er zijn goede instrumenten ontwikkeld om de begeleiding van starters mee vorm te geven. Nu het project is geëindigd is het zaak om het ontwikkelde te borgen en de trajecten verder uit te breiden, zodat meer startende leraren een inductietraject kunnen volgen.  

Vanuit dit project (BSL-regio Wageningen) is de Startwijzer VO ontwikkeld: een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt. Deze scan kan helpen het gesprek over de begeleiding van beginnende leraren en mogelijke verbeteringen op gang te brengen, en biedt handvatten voor deze verbeteringen. 

Meer weten?  ‘We zijn begonnen!’, een publicatie van het landelijke project BSL, geeft een kijkje in de opbrengsten van vijf jaar ervaring opdoen met het begeleiden van starters en het ontwikkelen van inductietrajecten. 

Op de website van Voion zijn voorbeelden en tips van andere scholen rondom de begeleiding van startende leraren te vinden.

Samen onderzoeken

Onderzoek in de school door studenten en docenten, draagt bij aan zowel de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school als aan de professionalisering van leraren. Bij veel opleidingsscholen maakt onderzoek deel uit van de ambities rond opleiden, begeleiden en professionaliseren. Partnerschappen bieden een organisatiestructuur waarbij scholen en lerarenopleidingen nauw samenwerken aan praktijkgericht onderzoek.  

Naast onderzoek door studenten en leraren groeit de behoefte om de onderzoekende houding en het onderzoekend handelen van leraren een plek te geven in professionaliseringsbeleid, wat een bijdrage levert aan evidence informed werken en reflecteren op het eigen onderwijs.   

Het belang van de verbinding tussen onderwijsonderzoek en opleiding, begeleiding en professionalisering is evident: een sterkere verbinding draagt bij aan de kwaliteit van de leraar en daarmee van het onderwijs. Kennisuitwisseling tussen scholen bevordert de ontwikkeling van het onderwijs en de sector. De VO-raad wil onderzoek binnen scholen en kennisuitwisseling tussen scholen daarom stimuleren.  

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren biedt ondersteuning aan partnerschappen op vraagstukken rond het versterken van een professionele leercultuur op scholen en brengt partnerschappen met ambities op het gebied van onderzoek samen ten behoeve van kennisuitwisseling.

Projectmedewerker Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

Mirella Verspiek

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2