Standpunt & lobby

De VO-raad pleit voor een grotere rol van schoolbesturen in het opleiden van leraren. We vinden het belangrijk dat besturen daarbij – samen met lerarenopleidingen in de regio – vormgeven aan een doorlopende lijn van de initiële opleiding, inductie van starters en professionele ontwikkeling gedurende de verdere loopbaan van de leraar.

De VO-raad zet in op het door-ontwikkelen van het huidige concept ‘Samen opleiden’ naar ‘Samen opleiden en professionaliseren’, waarbij de regio het aangrijpingspunt is voor een bredere samenwerking.  

Dit doen we door onze ambities in te brengen in diverse bestuurlijke trajecten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2018 stemden de leden van de VO-raad in met een streefbeeld dat is gegrond op drie ambities: 

  1. Samen opleiden als koninklijke route c.q. norm voor het opleiden van leraren: niet elke school hoeft deel uit te maken van een opleidingsschool, maar elke student aan een lerarenopleiding moet kunnen profiteren van een samen opleiden-traject. Hieraan hebben we de afgelopen jaren gewerkt door ruimte te creëren voor 15 nieuwe aspirant-opleidingsscholen in de Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen (waarvan 5 in het voortgezet onderwijs). 

  1. Samenwerking moet gaan over de hele doorlopende lijn van de leraar: van de initiële opleiding naar de inductie van startende leraren en verdere professionalisering (zie hiervoor ook Actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ van de VO-raad, maart 2016). In dat kader zijn we met andere partijen in gesprek over een nieuw kwaliteitskader voor samen opleiden en inductie. 

  1. Het verder ontwikkelen van regionale structuren als aangrijpingspunt voor partnerschap: waarin opleidingsscholen samenwerken met scholen die niet in een opleidingsschool participeren om van en met elkaar te leren. 

De VO-raad streeft daarbij naar een samenwerking waarin wederkerigheid en erkenning van elkaars verantwoordelijkheden uitgangspunten zijn. Samen met de overheid, besturen en scholen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep zetten we in op gerichte beleidsacties om systeembrede oplossingen te formuleren. 

Samen Opleiden en Professionaliseren is nog geen gemeengoed en om de ambities te realiseren is er een extra financiële investering nodig om de benodigde groei en om een kwaliteitsverbetering te realiseren. De komende jaren wil de VO-raad zich samen met alle betrokkenen hard maken om een doorlopende lijn van opleiden, inductie en professionalisering voor alle leraren in elke fase van hun loopbaan te realiseren.\

Samen onderzoeken

Onderzoek in de school door studenten en docenten, draagt bij aan zowel de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school als aan de professionalisering van leraren. Bij veel opleidingsscholen maakt onderzoek deel uit van de ambities rond opleiden, begeleiden en professionaliseren. Partnerschappen bieden een organisatiestructuur waarbij scholen en lerarenopleidingen nauw samenwerken aan praktijkgericht onderzoek.  

Naast onderzoek door studenten en leraren groeit de behoefte om de onderzoekende houding en het onderzoekend handelen van leraren een plek te geven in professionaliseringsbeleid, wat een bijdrage levert aan evidence informed werken en reflecteren op het eigen onderwijs.   

Het belang van de verbinding tussen onderwijsonderzoek en opleiding, begeleiding en professionalisering is evident: een sterkere verbinding draagt bij aan de kwaliteit van de leraar en daarmee van het onderwijs. Kennisuitwisseling tussen scholen bevordert de ontwikkeling van het onderwijs en de sector. De VO-raad wil onderzoek binnen scholen en kennisuitwisseling tussen scholen daarom stimuleren.

Projectleider Professionalisering van leraren | Begeleiding startende leraren

Nienke Wirtz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2