Praktijk & ondersteuning

Onderwijsinstellingen die willen deelnemen aan schatkistbankieren, vinden op deze pagina verwijzingen naar relevante informatie.

Schatkistbankieren betekent dat instellingen de financiële middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën (de schatkist). De school krijgt dan een rekening-courant bij de schatkist met de middelen. Vanaf de eigen bankrekening van de school wordt geld naar en van de bankrekening van de schatkist overgeboekt. Voordeel is bijvoorbeeld dat de schatkist een aantrekkelijke rente rekent over leningen.

In het adviesrapport ‘Een lastig gesprek’ van de Commissie Behoorlijk Bestuur wordt gesteld dat schatkistbankieren voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen als gewoonte zou moeten gelden. Hierdoor is in de afgelopen periode steeds meer aandacht ontstaan voor schatkistbankieren.

De VO-raad verwijst scholen die interesse hebben in deelname naar het Agentschap van de Generale Thesaurie (Dutch State Treasury Agency) van het ministerie van Financiën. Dit agentschap biedt praktische informatie en uitleg rond de mogelijkheden, voorwaarden en hoe scholen dit op een goede manier kunnen regelen.

Fragment uit bovengenoemde website:
Bij deelname aan het schatkistbankieren dient de deelnemende onderwijsinstelling al haar publieke middelen bij het ministerie van Financiën aan te houden. Er mogen dus geen publieke middelen meer bij banken worden aangehouden. In het geval een onderwijsinstelling bij de start van de deelname aan het schatkistbankieren beschikt over een effectenportefeuille, zal deze moeten worden afgebouwd.

Schatkistbankieren is niet zonder meer mogelijk. Een instelling moet bijvoorbeeld voldoen aan een aantal financiële toetsingscriteria. Bovendien stelt het ministerie van OCW, dat garant staat bij de schatkist, in bepaalde gevallen aanvullend een garantiestelling door de gemeente verplicht. Dit is nodig als in het kader van huisvesting om een lening wordt gevraagd én als openbare besturen een reguliere rekening-courant faciliteit aanvragen. Deze garantiestelling kan in bepaalde gevallen tot problemen leiden.
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2