Wat speelt er?

Uit diverse recente onderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de leraren in het voortgezet onderwijs zich veilig voelt op school. Dit veiligheidsgevoel neemt echter wel af.

Uit de Veiligheidsmonitor 2018 kwam naar voren dat 90% van het onderwijspersoneel in het vo zich veilig voelt op school. 89% van het personeel geeft ook aan dat er sprake is van opvang na een incident binnen de school en 84% is tevreden over de aanpak van de daders. Een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek laat soortgelijke resultaten zien; hierin geeft 83% van de leraren aan zich veilig te voelen op school en wordt de eigen sociale veiligheid beoordeeld met een 7 of hoger. In dit rapport beoordeelde echter één op de tien docenten de eigen veiligheid ook met een onvoldoende (een 5 of lager) en geeft bijna een kwart (23%) aan zich minder veilig op school te voelen dan drie jaar geleden. Ook vinden niet alle leraren dat er duidelijke regels zijn en dat de schoolleiding vaak en hard genoeg ingrijpt bij incidenten.

De aandacht in de media voor een aantal recente incidenten waarbij onderwijspersoneel betrokken was, versterkt het beeld van groeiende onveiligheid van vo-leraren. Het thema heeft ook de aandacht van de politiek; in maart 2019 uitte de Tweede Kamer in een debat hierover haar zorgen en gaven Kamerleden aan dat er meer aandacht moet komen voor sociale veiligheid van leraren en onderwijsondersteuners.

Ook de VO-raad onderstreept dat het belangrijk is dat scholen beleid (blijven) voeren gericht op het voorkomen van agressie en geweld, pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie gericht tegen leraren. Een sociaal veilige werkomgeving voor leraren is cruciaal om goed werk te kunnen verrichten, en ook een voorwaarde om een veilige schoolomgeving te kunnen creëren voor leerlingen.