Standpunten & lobby

De VO-raad zet zich in voor een verdere versterking van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. We beschouwen goed personeelsbeleid als een belangrijke voorwaarde voor de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, voor goed onderwijs en voor de school als aantrekkelijke werk- en leeromgeving.

In het geactualiseerde Sectorakkoord dat de VO-raad in 2018 namens het voortgezet onderwijs met de overheid sloot, spraken we af dat schoolbesturen de komende jaren werken aan de versterking van hun personeelsbeleid, gekoppeld aan de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van zowel leraren als schoolleiders. 

Deze afspraak is een bevestiging van bovenstaande uitgangspunten en ambities die we eerder hebben beschreven in ons Actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ (2016) en de Schoolleidersagenda (2018).  

Herijkte monitoring op sectorniveau 

Schoolbesturen worden met de nieuwe afspraken uit het Sectorakkoord niet langer bevraagd op afzonderlijke deelaspecten van het lerarenbeleid zoals differentiatievaardigheden van leraren of het aantal masteropgeleide leraren. Om te adviseren over een passende monitoring van de Sectorakkoord-afspraak hebben het ministerie van OCW en de VO-raad in 2018 indicatoren ontwikkeld, in samenwerking met de Onderwijsinspectie en diverse wetenschappelijk experts. Deze herijkte monitoring op landelijk niveau sluit beter aan bij de kernverantwoordelijkheid van besturen als goed werkgever.

Door het ontwikkelen van een betrouwbare en valide set indicatoren op sectorniveau kan het voortgezet onderwijs aan de politiek en andere stakeholders de voortgang laten zien in de versterking van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. Een belangrijk winstpunt van de herijkte monitoring op landelijk niveau is dat geïnvesteerd is in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal tussen veld, overheid en Inspectie voor de uitgangspunten van strategisch personeelsbeleid.

Uitdagingen voor de komende jaren 

De beweging naar strategisch personeelsbeleid is continu en kent geen eindpunt. Hoewel recente onderzoeken erop wijzen dat we op de goede weg zijn, is het belangrijk om als sector een duurzame en merkbare beweging te blijven maken.  

 De VO-raad vindt het van belang dat landelijk beleid zich richt op het versterken van strategisch personeelsbeleid als de koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling, in plaats van op opzichzelfstaande activiteiten met betrekking tot de vaardigheden van leraren of de samenstelling van het personeelsbestand.

De komende jaren is en blijft in dat licht een duurzame inzet van besturen en scholen nodig. Bekijk in dit katern de 10 belangrijkste uitdagingen voor besturen en scholen op het terrein van strategisch personeelsbeleid.