Standpunt & lobby

De VO-raad onderstreept dat het belangrijk is dat nieuwkomers de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen en – ondanks een eventuele taalachterstand – naar de onderwijssoort moeten kunnen doorstromen die aansluit bij hun capaciteiten en talenten.

De VO-raad heeft in dit kader gepleit voor soepelere inspectiebeoordelingen. Scholen zijn soms geneigd om nieuwkomersleerlingen op een te laag niveau te plaatsen uit vrees voor lagere inspectiescores. Als deze leerlingen de kans krijgen op een hoger niveau in te stromen en de resultaten vervolgens tegenvallen, leidt dit nu tot een lagere score voor de school. De inspectie zou hier wat de VO-raad betreft soepeler mee om moeten gaan. In het nieuwe Onderwijsresultatenmodel wordt hierin deels voorzien: voor de indicator ‘Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. advies po’ tellen nieuwkomers alleen mee als van hen een basisschooladvies bekend is. Bij de indicator ‘Onderbouwsnelheid’ en ‘Bovenbouwsucces’ worden nieuwkomers buiten beschouwing gelaten.

Bij het ministerie van OCW heeft de VO-raad bepleit budget beschikbaar te stellen om leermiddelen te ontwikkelen die specifiek geschikt zijn voor het onderwijs aan nieuwkomers, omdat we zagen dat de markt hierin tekortschiet. Schoolinfo heeft naar aanleiding hiervan een leerlijn Alfabetisering ontwikkeld.

Verhuizingen

Ook de verhuizingen waar nieuwkomers vaak mee te maken krijgen – waardoor ze niet altijd op één school kunnen blijven – heeft de aandacht van de VO-raad. De VO-raad pleitte er bij het COA voor leerlingen zo min mogelijk te laten verhuizen, waardoor onderwijs een continu proces kan zijn.

Senior beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2