Praktijk & ondersteuning

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt samenwerkingsverbanden en scholen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, onder meer via het delen van informatie en praktijkvoorbeelden en het organiseren van bijeenkomsten.

Zie voor alle ondersteuningsmogelijkheden de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Specifiek verwijzen we naar de toolbox thuiszitters, met daarin diverse brochures en handreikingen over het tegengaan van thuiszitten.

Online magazine over preventie en aanpak van schoolverzuim

Steunpunt Passend Onderwijs publiceerde begin 2021 in samenwerking met onder meer het NJi het online magazine Present! Hierin vindt u een introductie op het Response to Intervention-model (RtI-model) en wordt aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar gemaakt welke interventies zoal ingezet kunnen worden om thuiszitten te voorkomen.