Standpunt & lobby

De VO-raad vindt dat zo snel mogelijk een oplossing moet worden gevonden voor leerplichtige kinderen die thuiszitten. Naast samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten, heeft ook de landelijke politiek hier een belangrijke rol in; via wet- en regelgeving kan zij bijdragen aan het oplossen van de thuiszittersproblematiek.

De VO-raad zet zich - onder meer via het thuiszittersoverleg met OCW, de VNG, Gedragswerk, Ingrado en de PO-Raad - in voor gunstige wet- en regelgeving, die samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten helpt om tot oplossingen te komen.

Naast de zoektocht naar oplossingen hecht de VO-raad veel waarde aan activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van thuiszitten, zoals meer en flexibeler maatwerk in onderwijs en onderwijs-zorgarrangementen, verkenning van de mogelijkheden van – gedeeltelijk – afstandsonderwijs en nauwe samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.