Wat speelt er?

Veel scholen geven bij de VO-raad aan dat het gesprek gevoerd moet worden over het aanpassen van de centrale examensystematiek. De huidige systematiek wordt als knellend ervaren voor leerlingen en docenten en stuurt het onderwijs teveel, benadrukten scholen onder meer tijdens de laatste VO-tour begin 2018.

Zo gaat in de bovenbouw van het vo bovenmatig veel tijd op aan de voorbereiding voor het examen, en heeft het fenomeen examentrainingen een hoge vlucht genomen. De nadruk verschuift zo van de inhoud van het onderwijs, naar hoe je een examen maakt (‘teaching to the test'). Het examen lijkt een doel op zichzelf geworden, in plaats van een middel om in kaart te brengen of een leerling klaar is voor de vervolgstap, aldus veel scholen.

Ook ligt de focus in de examinering volgens veel scholen te eenzijdig op cognitieve ontwikkeling, terwijl het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming belangrijker worden in de maatschappij en het vervolgonderwijs. Het examen remt zo de ontwikkeling naar eigentijds onderwijs met meer aandacht voor brede vorming en maatwerk.

Scholen benadrukken dat dit alles ten koste gaat van de diepgang in het onderwijs en het leren van leerlingen. Het zorgt voor uitholling van de waarde van het diploma. Een gezamenlijke herijking is nodig om de voorspellende waarde van het diploma voor succes in het vervolgonderwijs te versterken, aldus veel scholen.

Met zijn pleidooi voor deze herijking van het centrale examen, heeft de VO-raad een impuls gegeven aan het verdere gesprek hierover. 

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2