Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Toetsen & examens
De problemen rond de schoolexamenpraktijk op twee vmbo-scholen in Maastricht hebben geleid tot een brede discussie over de kwaliteit van de (school)examens en de ruimte die onderwijsinstellingen hebben om hier vorm aan te geven.

Naar aanleiding hiervan heeft de VO-raad het initiatief genomen voor de inrichting van een externe commissie die een onafhankelijk onderzoek doet naar de kwaliteitsborging van de schoolexamens en de positie van het pta (programma van toetsing en afsluiting) hierin. Doel van het onderzoek is om een landelijk representatief beeld te krijgen van deze kwaliteitsborging en waar nodig aanbevelingen te doen voor verbetering van de processen rond schoolexamens op de niveaus van school, bestuur en landelijke regelgeving.

De commissie wordt geleid door Geert ten Dam, hoogleraar onderwijskunde en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast maken Anton Béguin, directeur centrale toetsen en examens van Cito, en Sietske Waslander, hoogleraar sociologie aan de TIAS School for Business and Society, deel uit van de commissie. Het secretariaat van de commissie is in handen van Marc van Leeuwen, managing partner Onderwijs bij Twynstra Gudde. De commissie komt naar verwachting begin december 2018 met haar bevindingen. 

Ten behoeve van haar werkzaamheden zet de adviescommissie ook een onderzoek uit onder scholen. Voor de uitvoering hiervan heeft de commissie het onderzoeksbureau Oberon een opdracht verleend. Via een steekproef zullen scholen gevraagd worden deel te nemen aan het onderzoek. Medio september kunnen de scholen die zijn geselecteerd een uitnodiging van de commissie verwachten.

Eigen organisatie examens tegen het licht houden

De VO-raad heeft zijn leden daarnaast opgeroepen om zelf kritisch te kijken hoe de (school)examens in de eigen school/scholen zijn georganiseerd en of er wellicht verbetering mogelijk is. Hoe zijn de examens ingericht, zijn de afspraken die in het pta staan helder en werkbaar, en zijn er voldoende checks and balances?

De VO-raad faciliteert leden op dit vlak. Zo is onder meer een instrument voor zelfevaluatie kwaliteitsborging schoolexaminering ontwikkeld.

Voor de centrale examens worden daarnaast ieder jaar examenprotocollen ontwikkeld - uitwerkingen van de wettelijke voorschriften - die scholen kunnen gebruiken om te garanderen dat de voorbereiding, afname en beoordeling (procedureel) goed verlopen.