Wat speelt er?


Examenjaar 2022 

Door de aanhoudende coronapandemie en -maatregelen is ook schooljaar 2021/2022 geen normaal examenjaar. Daarom heeft het kabinet besloten de examenregels dit schooljaar opnieuw aan te passen. Zo kunnen ook dit schooljaar de (papieren) centrale examens voor de algemeen vormende vakken gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een tweede vak te herkansen. Om de spreiding en twee herkansingen mogelijk te maken is wederom – naast een volwaardig tweede tijdvak – een derde tijdvak nodig. Eind januari werd bekend dat leerlingen daarnaast ook dit examenjaar gebruik kunnen maken van een duimregeling en dat het beroepsgerichte profielvak in het vmbo volledig met een schoolexamen wordt afgesloten. Lees meer over de extra examenmaatregelen

Eind september werd al bekendgemaakt dat de afnameperiodes van het examenjaar 2022 worden verlengd voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg (bb en kb flex). De afname van deze examens kan zowel eerder starten als later afgesloten worden dan voorheen gebruikelijk was. 

 

Wijziging Eindexamenbesluit ter versterking kwaliteit schoolexamens  

Per 1 augustus 2021 zijn aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO van kracht.  Deze hebben tot doel de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. Deze aanpassingen betreffen de verplichte instelling van een examencommissie, een explicitering van de rol van de examensecretaris, bepalingen over de informatie in en de totstandkoming en eventuele wijziging van het PTA en bepalingen rondom het formeel afsluiten van het schoolexamen.  

De aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die de sector heeft ondernomen na het examenincident van 2018. Ze sluiten goed aan bij de negen actielijnen van de VO-raad die binnen de sector zijn afgesproken. Een monitor van de VO-raad heeft laten zien dat een zeer groot deel van de scholen deze negen actielijnen geheel of gedeeltelijk heeft omgezet in schoolbeleid. Tegelijkertijd kan de kwaliteit van de schoolexaminering nog verder worden versterkt op veel scholen en blijft aandacht hiervoor gewenst.  

De VO-raad heeft aanbod ontwikkeld voor scholen rond het versterken van de kwaliteit schoolexaminering. 

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2