Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Toetsen & examens
Met de aanname van een aantal moties hierover heeft de Tweede Kamer begin februari 2019 een streep gezet door zowel de centrale rekentoets in het vo, als het plan van minister Slob om als alternatief rekenen met een apart cijfer te laten meetellen voor het schoolexamen. Rekenen zal - volgens het plan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) - worden geïntegreerd in wiskunde en als onderdeel van wiskunde worden getoetst.

Hiermee komt definitief een einde aan een aparte rekentoets voor het vo. Vanaf het schooljaar 2014-2015 moesten vo-leerlingen een centrale rekentoets maken; eind 2017 was Slob echter al afgestapt van het idee dat deze toets onderdeel moest blijven (vwo) of worden (vmbo/havo) van het eindexamen. Dit schooljaar moeten leerlingen de toets echter nog wel ten minste eenmaal afleggen en wordt het cijfer ervoor op de cijferlijst vermeld. Met de aanname van de moties is de centrale rekentoets vanaf het schooljaar 2019-2020 definitief afgeschaft en komt er ook geen cijfer van de rekentoets meer op de cijferlijst te staan.

Als alternatief voor de centrale rekentoets stelde minister Slob voor om rekenen met een apart cijfer te laten meetellen voor het schoolexamen. Een meerderheid van de Tweede Kamer – waaronder regeringspartijen D66 en CDA - zag echter niets in dit plan.

Voorstel NVvW

Brede steun was er wel voor het voorstel dat de NVvW heeft uitgewerkt in het plan 'Een nieuw perspectief'. De kern van dit voorstel is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt geïntegreerd in wiskunde en in de bovenbouw wordt onderhouden en getoetst als onderdeel van wiskunde. Leerlingen die geen wiskunde hebben in de bovenbouw, moeten dan nog wel een aparte toets maken, om ervoor te zorgen dat het vervolgonderwijs duidelijkheid heeft over de rekenvaardigheden van alle leerlingen. Voor het vmbo is het voorstel dat twee wiskundevakken worden ingevoerd, met rekenen daarin verwerkt. Het basisvak is verplicht tot en met klas 4 en omvat de basisstof. Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer kunnen en willen.

De Tweede Kamer wil deze plannen zo spoedig mogelijk in werking brengen. In april 2019 gaven de bewindslieden van OCW in een Kamerbrief aan te werken aan het benodigde wetsvoorstel. De VO-raad zal betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen en zal scholen nader informeren over de verdere uitwerking en wat dit concreet voor hen betekent.

Bij de uitwerking wordt ook verbinding gezocht met de lopende curriculumherziening in het kader van Curriculum.nu, waarbinnen een van de ontwikkelteams werkt aan een voorstel voor rekenen/wiskunde (het gaat hierbij om de vakinhoud, niet om de toetsing).