Wat speelt er?

De rekentoets in het vo wordt – hoogstwaarschijnlijk – afgeschaft. Begin 2019 nam de Tweede Kamer een aantal moties aan waarin de regering wordt verzocht om dit te regelen en zo snel mogelijk de alternatieve plannen van de Nederlandse Vereniging voor Wiskunde (NVvW) voor rekenonderwijs en -toetsing te realiseren.

Momenteel ligt een wetsvoorstel hiertoe voor, dat binnenkort wordt behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel ingaat op 1 januari 2020 met terugwerking tot 1 augustus 2019.

Wat betekent dit alles voor scholen en leerlingen?

Als het parlement akkoord gaat met het wetsvoorstel, wordt de rekentoets wettelijk afgeschaft en hoeven leerlingen vanaf het huidige schooljaar 2019-2020 officieel geen centrale rekentoets meer af te leggen. Omdat het de verwachting is dat het wetvoorstel zal worden aangenomen en dan met terugwerking tot begin van dit schooljaar ingaat, is het in de praktijk voor scholen momenteel ook al niet meer mogelijk om de rekentoets af te nemen (via Facet).

Met het wetsvoorstel zal - volgens het plan van de NVvW - rekenen worden geïntegreerd in wiskunde en als onderdeel van wiskunde wordt getoetst. Leerlingen zonder wiskunde moeten een schoolexamen rekenen gaan afleggen. Tegelijk met de indiening van het wetsvoorstel werd een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd waarin nadere voorschriften voor dit schoolexamen zijn uitgewerkt. Deze AMvB zou op 1 augustus 2020 (eindexamens), respectievelijk 1 januari 2021 (staatsexamens) in werking moeten treden. De AMvB staat momenteel open voor consultatie en kan op basis daarvan – alsook op basis van een mogelijke Kamerbehandeling – nog worden gewijzigd.

Het schoolexamen zal in elk geval moeten worden afgenomen totdat de integrale curriculumherziening (Curriculum.nu) is afgerond. Afhankelijk van de omvang van de wijzigingen duurt dit proces zo’n vijf tot zeven jaar. Daarna is in principe het schoolexamen rekenen niet meer nodig.

Vakvernieuwing wiskunde vmbo

Voor het vmbo heeft minister Slob een vakvernieuwingstraject voor het examenprogramma wiskunde aangekondigd, om rekenen beter te integreren in wiskunde. De minister wil zo ook de programmatische aansluiting tussen vmbo-mbo en vmbo-havo verbeteren. Deze vakvernieuwingscommissie wiskunde vmbo start in januari 2020. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenhang gezocht met de lopende integrale curriculumherziening in het kader van Curriculum.nu.
 

Historie 
Leerlingen in het vo moesten vanaf het schooljaar 2014-2015 een centrale rekentoets maken. Deze toets was in het vwo onderdeel van het eindexamen en moest dit ook worden in het vmbo en havo, maar eind 2017 stapte minister Slob af van dit idee. Als alternatief voor de rekentoets stelde hij voor om rekenen met een apart cijfer te laten meetellen voor het schoolexamen. Een meerderheid van de Tweede Kamer – waaronder regeringspartijen D66 en CDA - zag echter niets in dit plan. Brede steun was er wel voor de plannen van de NVvW voor rekenonderwijs en -toetsing. Zoals hierboven genoemd, wil de Kamer de rekentoets zo snel mogelijk wettelijk afschaffen en deze alternatieve plannen zo snel mogelijk realiseren.