Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Toetsen & examens
Sinds het schooljaar 2014-2015 moeten alle vo-leerlingen verplicht een rekentoets maken. In december 2017 maakte minister Slob bekend dat deze rekentoets voor alle schoolsoorten niet meer gaat meetellen voor het eindexamen. Alle leerlingen in het vmbo, havo en vwo moeten de rekentoets nog wel ten minste één keer afleggen en het cijfer wordt wel vermeld op de cijferlijst.

Het kabinet heeft de rekentoets ingevoerd omdat bleek dat de rekenresultaten van veel vo-leerlingen achterbleven. De toets moet scholen stimuleren om het rekenonderwijs te verbeteren en leerlingen motiveren om zich meer in te zetten voor goede resultaten. De rekentoets meet of leerlingen de ingevoerde referentieniveaus rekenen (2F voor het vmbo en 3F voor havo/vwo) halen.

Het plan was om de rekentoets te laten meetellen voor het eindexamen. In het vwo was dit ook het geval vanaf het schooljaar 2015-2016. In het vmbo en havo telde de toets nog niet mee voor het examen; op verzoek van de Tweede Kamer (aangenomen motie) zou dit pas gebeuren als ‘de toets niet langer een te hoge drempel vormde voor leerlingen om het diploma te halen’.

Kritiek

Na de invoering kwam er ook al snel vanuit diverse partijen binnen en buiten het onderwijsveld veel kritiek op de rekentoets - die onder meer te talig zou zijn en onduidelijke vragen zou bevatten - en op het laten meetellen van de toets voor het eindexamen.

De VO-raad heeft zich er altijd tegen verzet dat één toets net zo zwaar mee zou meetellen voor het examens als bijvoorbeeld het vak Nederlands, met diverse toetsen en toetsvormen en jaren van onderwijs in dat vak. In de loop van de tijd is de rekentoets beter van kwaliteit geworden. De VO-raad en andere partijen – waaronder de AOB, CNV, Ouders en Onderwijs, LAKS en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties - bleven er echter principieel op tegen dat de rekentoets mee zou tellen voor het behalen van een diploma. 

Uiteindelijk heeft minister Slob besloten om de rekentoets vanaf het schooljaar 2017-2018 niet meer te laten meetellen voor het eindexamen in alle onderwijssoorten.

Plan voor alternatief 

Na aanname van een motie hierover door de Tweede Kamer, wordt er gewerkt aan een alternatief voor de rekentoets. In maart 2018 heeft minister Slob een plan hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd. Kern van dit plan is om rekenen uiteindelijk een structurele plek in het curriculum te geven en te integreren in de verschillende vakken. Hierbij wordt de aansluiting gezocht bij Curriculum.nu.

De VO-raad en VNvW hebben benadrukt dat er ook op korte termijn - totdat rekenen een structurele plek in het herziene curriculum heeft gekregen - een (tijdelijke) oplossing moet komen, die garandeert dat de aandacht in het onderwijs voor rekenen en de opgebouwde expertise behouden blijven. Momenteel zijn beide partijen in overleg met de minister over een dergelijke tussenoplossing. De minister wil rekenen hierbij opnieuw positioneren binnen de kaders van het huidige curriculum, zodat het op korte termijn mee kan gaan tellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten in het vo en mbo.