Wat speelt er?

De VO-raad pleit voor het verbeteren van de luchtkwaliteit van scholen. De huidige materiële bekostiging vanuit de overheid is helaas niet toereikend om op korte termijn de ventilatie op orde te brengen. De sector heeft te maken met veel verouderde schoolgebouwen en de regelgeving rondom onderwijshuisvesting is complex.

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting voor scholen, maar schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de gebruikskosten. Uit diverse onderzoeken, onder andere van McKinsey (‘Een verstevigd fundament voor iedereen’), blijkt dat er sprake is van een onderinvestering in onderwijshuisvesting.

Volgens het door de minister ingestelde Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) is het belangrijk dat een gezond binnenklimaat in de scholen hoger op de politieke agenda komt. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen, worden voor maximaal 30 procent gesubsidieerd.

De VO-raad, PO-Raad en VNG vinden de eigen bijdrage van scholen en gemeenten van 70% (veel) te hoog. Bovendien willen zij een bredere inzet van de middelen dan alleen voor ventilatie en een beetje verduurzaming. De eerste regeling van € 100 miljoen was wel een succes, hij was overtekend. De projecten die daardoor zijn afgewezen, worden alsnog toegewezen in de tweede regeling. Het geld dat dan overblijft is bestemd voor nieuwe projecten. Ook voor deze tweede regeling gelden de bezwaren van de VO-raad: de regeling is te smal gericht en de eigen bijdrage is te hoog. Na deze twee regelingen blijft nog € 160 miljoen over voor huisvesting. Over de inzet daarvan wordt nog beslist.

Het interdepartementaal beleidsonderzoek huisvesting (IBO) is ook relevant voor het thema ventilatie. Het belangrijkste advies uit dit ibo is de aanpak van de verouderde voorraad. Het onderwijs kent veel verouderde gebouwen en het wordt hoog tijd om die aan te pakken. Dat aanpakken dient uiteraard ook het binnenklimaat op orde te brengen. Een aantal betrokken partijen waaronder de VO-raad is bezig voor het aanpakken van de verouderde voorraad een plan van aanpak te schrijven.

De VO-raad wil graag het gebruik van CO2-meters in scholen stimuleren. Daarom is het initiatief genomen hierover het gesprek aan te gaan met OCW en de PO-Raad. Doel is om in alle schoolgebouwen CO2-meters op te hangen. OCW zou dit moeten betalen, het gaat om een niet al te grote eenmalige investering met een grote opbrengst. CO2-meters zijn belangrijk om een goed zicht te krijgen op de luchtkwaliteit. De CO2-waarde moet gedurende langere tijd worden gemeten om een uitspraak te doen over de luchtkwaliteit.