Standpunt & lobby

Het – na jarenlange voorbereiding en discussie – door de minister gepresenteerde totaalpakket van maatregelen heeft de steun van de VO-raad. In de voorstellen is in voldoende mate tegemoet gekomen aan de kritiekpunten op eerdere uitwerkingsvoorstellen. De VO-raad houdt overigens – zonder af te doen aan die steun – bezwaren tegen het plan van de minister om extra middelen voor scholen in dunbevolkte gebieden te dekken uit de lumpsum.

Risico van verdere categoralisering

Een ander aandachtspunt is de onbedoelde prikkel die het vereenvoudigde bekostigingsmodel geeft voor verdere categoralisering in het onderwijsaanbod, met het wegvallen van het bekostigingsvoordeel voor brede scholengemeenschappen. Dit zou de kansengelijkheid voor leerlingen in negatieve zin kunnen beïnvloeden. De VO-raad is het eens met de minister dat deze kwestie niet binnen het model moet worden aangepakt, maar eerder via beleid om brede brugklassen te stimuleren.

Stapeling van effecten

Het laatste aandachtspunt betreft de mogelijke stapeling van effecten als gevolg van de verevening passend onderwijs, krimp en de vereenvoudiging van de bekostiging. Deze combinatie van effecten kan bij schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden tot forse financiële problemen leiden. De VO-raad vindt dat die problemen niet via een generieke maatregel aangepakt moeten worden. Er moet per situatie bekeken worden wat nodig is. Om beter zicht op deze problematiek te krijgen, is eerst een grondige analyse van de cijfers nodig. De VO-raad wil dit samen met het ministerie van OCW oppakken. Het nieuwe bekostigingsmodel voor lwoo/pro, waar nu over wordt nagedacht, zal nog invloed hebben op de discussie over de stapeling.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2