Praktijk & ondersteuning

Vanuit de VO-raad en diverse andere partijen is ondersteuning beschikbaar, die vmbo-scholen kan helpen bij het verder versterken van hun onderwijs en het uitvoering geven aan de kabinetsmaatregelen op dit vlak.

Ondersteuning ‘Sterk beroepsonderwijs’

Voor ondersteuning bij het uitvoering geven aan de maatregelen rond ‘Sterk beroepsonderwijs’, kunnen scholen terecht op de website van het programma Sterk Beroepsonderwijs. U vindt hier de laatste stand van zaken, alsook brochures, relevante bijeenkomsten en goede voorbeelden. De focus ligt hierbij op de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en mbo.

Voor de nieuwe leerweg is een aparte website gelanceerd, met uitgebreide en actuele informatie over de nieuwe leerweg en de examenprogramma’s. Momenteel loopt een pilot waarbij scholen de praktijkgerichte programma's uitproberen; op de website delen de pilotscholen hun ervaringen. Verder leest u hoe ook niet pilot-scholen aan de slag kunnen en mee kunnen leren van de ontwikkelingen in de pilotscholen. Zo is een scholingsaanbod voor niet pilot-scholen ontwikkeld en is een zelfevaluatietool beschikbaar, en vinden scholen op de website een overzicht met (terug te kijken) webinars en bijeenkomsten. 

Lees ook het artikel uit VO-magazine: 'Pilotschool over de nieuwe gemengd-theoretische leerweg: Alle leerlingen zijn gebaat bij praktijk’

Ondersteuning rond versterking vmbo-techniek

Met de extra middelen die het kabinet vanaf 2018 structureel beschikbaar heeft gesteld ter versterking van het techniekonderwijs in het vmbo geven v(s)o-scholen - samen met andere vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven - uitvoering aan regionale plannen die bijdragen aan een dekkend, kwalitatief hoogstaand aanbod van technisch vmbo. Alle 78 regio’s zijn volop aan de slag met de uitvoering van de plannen, waardoor er een landelijk dekkend aanbod is; helaas heeft de coronapandemie er wel voor gezorgd dat niet alle voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk conform de planning uitgevoerd kunnen worden.  

Bij het uitvoeren van de plannen is ondersteuning beschikbaar vanuit het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs. Dit is een samenwerking tussen Stichting Platforms VMBO (SPV) en PBT (Platform Bèta Techniek). Op de website Sterktechniekonderwijs.nl zijn verschillende tools te vinden die scholen en partners kunnen helpen het gesprek te voeren in de regio. Verder vindt u hier goede voorbeelden hoe binnen regio’s is vormgegeven aan kwalitatief hoogstaand technisch vmbo-onderwijs. Ook kunt u via de website ondersteuning aanvragen van experts. Zij kunnen o.a. discussies op gang brengen, voorbeelden aandragen en suggesties doen.

Bijscholing in profielen

In 2017 zijn in het vmbo nieuwe profielen ingevoerd. Voor docenten is bijscholing in deze profielen beschikbaar. Op de website Bijscholingvmbo.nl vindt u een overzicht van het beschikbare aanbod. De cursussen kunnen worden gevolgd tegen een sterk gereduceerd tarief; het kabinet heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld. Inmiddels hebben docenten al ruim 20.000 trainingen en cursussen gevolgd.