Praktijk & ondersteuning

Vanuit de VO-raad en diverse andere partijen is ondersteuning beschikbaar, die vmbo-scholen kan helpen bij het verder versterken van hun onderwijs en het uitvoering geven aan de kabinetsmaatregelen op dit vlak.

Ondersteuning nieuwe profielen

Voor ondersteuning rondom de nieuwe profielen kunnen scholen terecht op de website nieuwvmbo.nl. U vindt hier onder meer informatie over (het uitvoering geven aan) de profielen, relevante bijeenkomsten en ervaringen van scholen die werken met de profielen.

Om goed les te kunnen geven in de profielen, dienen vmbo-docenten bijscholing te volgen. Op de website bijscholingvmbo.nl vindt u een overzicht van het beschikbare aanbod. De cursussen kunnen worden gevolgd tegen een sterk gereduceerd tarief; het kabinet heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld.

In veel gevallen beschikken leraren al over het juiste getuigschrift om in de nieuwe vmbo-opzet bevoegd les te geven in een of meerdere van de nieuwe profielvakken. Een conversietabel laat zien welke tweedegraads bevoegdheid rechtstreeks omgezet kan worden naar een bevoegdheid voor een nieuw profiel. Beschikken leraren niet over de juiste bevoegdheid, dan kunnen ze een traject volgen om een passende bevoegdheid te halen. Huidige leraren met een vast contract hebben hier tot 1 augustus 2021 de tijd voor. Scholen kunnen subsidie aanvragen voor een aantal van deze trajecten.

Ondersteuning rond maatregelen vmbo-brief

Momenteel wordt via het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ gewerkt aan het verder uitwerken en invoeren van de maatregelen uit de Kamerbrief ter versterking van het beroepsonderwijs. Op de website van het programma Sterk beroepsonderwijs vindt u de laatste stand van zaken, alsook brochures, relevante bijeenkomsten en goede voorbeelden die kunnen helpen om zelf alvast met de maatregelen aan de slag te gaan of u hierop voor te bereiden. De focus ligt hierbij op de nieuwe leerweg gl/tl, doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en mbo.

Ondersteuning rond versterking vmbo-techniek

De extra middelen die het kabinet vanaf 2018 structureel beschikbaar stelt ter versterking van het techniekonderwijs in het vmbo, worden deels als aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan vmbo-scholen en konden (tot 1 april 2019) deels als subsidie worden aangevraagd. Met behulp van de (subsidie)bedragen kunnen scholen - samen met andere vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven - uitvoering geven aan regionale plannen die bijdragen aan een dekkend, kwalitatief hoogstaand aanbod van technisch vmbo. Ook scholen voor vso kunnen deelnemen aan de regionale initiatieven om het techniekonderwijs te versterken.

Ook bij het maken en het uitvoeren van de regionale plannen is ondersteuning beschikbaar, vanuit het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs. Dit is een samenwerking tussen Stichting Platforms VMBO (SPV) en PBT (Platform Bèta Techniek). Op de website sterktechniekonderwijs.nl zijn verschillende tools te vinden die scholen en partners kunnen helpen het gesprek te voeren in de regio, en vindt u goede voorbeelden hoe binnen regio’s is vormgegeven aan kwalitatief hoogstaand technisch vmbo-onderwijs. Ook kunt u via de website ondersteuning aanvragen van een expert. Zij kunnen o.a. discussies op gang brengen, voorbeelden aandragen en suggesties doen.