Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Professionalisering schoolleiders & bestuurders
De belangstelling voor leiderschap in scholen neemt toe: er is een steeds breder palet aan professionaliseringsactiviteiten voor schoolleiders en door de ontwikkeling van een beroepsstandaard, een kennisbasis voor het vak van schoolleider en het Schoolleidersregister wordt het leiden van een school ook steeds meer als een apart vak gepositioneerd. Tegelijkertijd blijkt dat er nog werk aan de winkel is om het vak aantrekkelijk te houden en voldoende goede mensen te vinden om leiding te geven aan de talrijke ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Om hier verdere aandacht voor te vragen en een impuls te geven aan deze beweging, hebben de VO-raad, de Stichting Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders in nauwe samenwerking met het Schoolleidersplatform van de VO-raad de Schoolleidersagenda ‘Een Vak Apart’ opgesteld.

De schoolleidersagenda doet binnen drie thema’s gerichte aanbevelingen, op de eerste plaats aan schoolleiders en schoolbesturen, maar ook aan sociale partners en de politiek, om leiderschap in scholen te versterken.

1. Een investering in structurele professionalisering
Geconstateerd wordt dat er nog onvoldoende structurele en concrete aandacht uitgaat naar de professionalisering van schoolleiders. Zo geeft een derde van de schoolleiders aan onvoldoende tijd te hebben om bezig te zijn met professionele ontwikkeling. De agenda roept schoolleiders zelf op om regie te nemen over de eigen professionele ontwikkeling, onder andere door deel te nemen aan het Schoolleidersregister. Schoolbesturen worden opgeroepen meer tijd en ruimte vrij te maken voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders en die een meer structurele plek te geven. Politiek en overheid worden opgeroepen te investeren in de professionalisering van schoolleiders, onder meer door middel van een Professionaliseringsbeurs. Lees meer >>

2. Versterking kwaliteit en positie team- en afdelingsleiders
Hoewel het belang van kwalitatief goede middenmanagers in de school breed wordt (h)erkend, staat de professionele ontwikkeling van juist deze groep schoolleiders onder druk. Diverse onderzoeken en ook de gesprekken tijdens de VO2020-tour laten zien dat veel team- en afdelingsleiders een worsteling ervaren met een veeleisende combinatie van taken en verantwoordelijkheden. Een specifiek aandachtspunt is de begeleiding en ontwikkeling van startende team- en afdelingsleiders.

De agenda roept schoolbesturen op om goede randvoorwaarden te creëren voor een gerichte ontwikkeling van specifiek deze groep schoolleiders en kritisch te kijken naar de rol en positie van het middenmanagement binnen de structuur van de school. De VO-raad zal waar nodig in de eigen activiteiten meer accent leggen op team- en afdelingsleiders. Sociale partners wordt meegegeven mogelijkheden te verkennen om te komen tot een passende beloning op maat voor deze groep schoolleiders. Lees meer >>

3. Aanwas van goede nieuwe schoolleiders
Ook wordt gesignaleerd dat een aanzienlijk deel van besturen in de sector steeds meer moeite heeft om voldoende nieuwe en goed gekwalificeerde schoolleiders te vinden. De spoeling is dun, de uitstroom relatief groot en de nieuwe aanwas beperkt. Vier op de tien scholen hebben te maken met een groeiende vergrijzing onder schoolleiders, zo blijkt uit de enquête die onder schoolleiders is uitgezet. In de agenda worden besturen opgeroepen om de krachten te bundelen in de vorm van gecombineerde kweekvijvers en zogenaamde ‘huisacademies’ (samenwerking tussen en binnen besturen en scholen), een oriëntatie op leiderschaps- en managementrollen te organiseren voor leraren die een schoolleidersfunctie ambiëren en talent van buiten de sector aan te trekken. Lees meer >>

Input uit het veld

De Schoolleidersagenda is ontwikkeld op basis van input uit het veld, die onder meer begin dit jaar tijdens de VO2020-tour en in een enquête is verzameld. Hierbij dachten honderden schoolleiders en bestuurders mee over de vraag hoe goed schoolleiderschap er in de toekomst uitziet en wat daar voor nodig is.

Ondersteuning

De Schoolleidersagenda is nadrukkelijk geen eindpunt, maar is bedoeld als aandrijver van het gesprek over de verdere versterking van schoolleiderschap en gerichte acties binnen besturen en scholen. De VO-raad zal deze beweging ondersteunen, onder meer door de onderlinge uitwisseling en het leren van elkaar – in samenwerking met Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders – binnen de sector optimaal te faciliteren. Richting politiek en sociale partners zal de VO-raad erop aandringen om de benodigde acties te nemen.