Praktijk & ondersteuning

Voor scholen is vanuit verschillende organisaties ondersteuning beschikbaar bij het in de praktijk brengen van de wet 'Sociale veiligheid op scholen'.

Via de themapagina Sociale veiligheid en de diverse onderwerppagina’s vindt u verwijzingen naar deze ondersteuning. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om handreikingen, bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden.

De ondersteuning komt deels voort uit het actieplan ‘Sociale veiligheid op school’ dat de VO-raad en PO-Raad samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School & Veiligheid hebben ontwikkeld.

Monitoring

In de wet is vastgelegd dat scholen jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen moeten monitoren, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Ze dienen hiertoe een ‘gestandaardiseerd instrument’ te gebruiken, dat voldoet aan de vastgestelde wettelijke eisen. Zie voor meer informatie hierover ook de brochure van OCW.

Het monitoren kan onder meer via Vensters VO van de VO-raad. Via Vensters kunnen scholen een leerlingtevredenheidsenquête uitzetten en de resultaten ervan publiceren op Scholenopdekaart.nl. Door de enquête jaarlijks onder ten minste een representatief deel van de leerlingen uit te zetten, wordt aan de monitoringsplicht voldaan. De enquête kan ook via een andere aangesloten leverancier worden afgenomen. Zie voor meer informatie over de leerlingtevredenheidsenquête de website van Vensters en de factsheet leerlingtevredenheidsonderzoek.  

Scholen dienen er zorg voor te dragen dat de monitorgegevens toegankelijk zijn voor de Onderwijsinspectie en aan de inspectie beschikbaar worden gesteld (deadline is jaarlijks 1 juli). In Vensters is een functionaliteit ingebouwd waarmee scholen direct hun gegevens kunnen delen met de inspectie. In de factsheet 'Monitoring sociale veiligheid' leest u hoe u dit kunt doen.