Praktijk & ondersteuning

Voor scholen is vanuit verschillende organisaties ondersteuning beschikbaar bij het in de praktijk brengen van de wet 'Sociale veiligheid op scholen'.

Via de themapagina Sociale veiligheid en de diverse onderwerppagina’s vindt u verwijzingen naar deze ondersteuning. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om handreikingen, bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden.

De ondersteuning komt deels voort uit het actieplan ‘Sociale veiligheid op school’ dat de VO-raad en PO-Raad samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School & Veiligheid hebben ontwikkeld.

Monitoring

In de wet is vastgelegd dat scholen jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen moeten monitoren, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Ze dienen hiertoe een ‘gestandaardiseerd instrument’ te gebruiken, dat voldoet aan de vastgestelde wettelijke eisen. Zie voor meer informatie hierover ook de brochure van OCW.

Het monitoren kan onder meer via Vensters VO van de VO-raad. Via Vensters kunnen scholen een leerlingtevredenheidsvragenlijst uitzetten en de resultaten ervan publiceren op scholenopdekaart.nl. Door de vragenlijst jaarlijks onder ten minste een representatief deel van de leerlingen uit te zetten, wordt aan de monitoringsplicht voldaan. De vragenlijst kan ook via een andere aangesloten onderzoeksaanbieder worden afgenomen. Zie voor meer informatie over de leerlingtevredenheidsvragenlijst de website van Vensters. Op deze website vindt u in het overzicht ondersteuningsdocumenten ook de handleiding 'Tevredenheidsonderzoek via Vensters' en handleiding 'Tevredenheidsonderzoek via externe onderzoeksaanbieder'. 

Scholen dienen er zorg voor te dragen dat de monitorgegevens toegankelijk zijn voor de Onderwijsinspectie en aan de inspectie beschikbaar worden gesteld (deadline jaarlijks 1 juli). In Vensters is een functionaliteit ingebouwd waarmee scholen direct hun gegevens kunnen delen met de inspectie. Zie hiervoor ook de handleiding 'Doorsturen monitoringsgegevens aan de inspectie' in het overzicht ondersteuningsdocumenten van Vensters.