Wat speelt er?

In augustus 2015 is de wet ‘Sociale veiligheid op scholen’ in werking getreden. Met deze wet zijn schoolbesturen verplicht om:
  • sociaal veiligheidsbeleid te voeren. Ze hebben de vrijheid dit te doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat de door hen gekozen aanpak effect sorteert;
  • de volgende taken bij een persoon te beleggen: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  • de ervaren sociale veiligheid van leerlingen te monitoren, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Scholen moeten hiervoor een ‘gestandaardiseerd instrument’ gebruiken, dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Download de wet 'Sociale veiligheid op scholen'.

Zie ook de animatie van Stichting School & Veiligheid over de wet: 

Toezicht

Vanaf het schooljaar 2016-2017 ziet de Onderwijsinspectie erop toe of scholen de sociale veiligheid monitoren, met behulp van een instrument dat voldoet aan de wettelijke eisen. Als dat niet het geval is kunnen scholen daar op worden aangesproken en zal de Inspectie afspraken maken over ‘herstel’.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt daarnaast gekeken naar de inspanning die scholen plegen om hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden, in relatie tot de (monitorings)resultaten.