Bekijk hier het programma van de werkconferentie.

09:30 – 10:00 uur

Warming up: inloop

10:00 – 10:20 uur

Opening door Hein van Asseldonk, vice-voorzitter VO-raad

10:20 – 11:00 uur

Keynote speaker: Robin van Galen, waterpolocoach

11:15 – 12:30 uur

In actie: ronde 1 workshops

12:30 – 13:30 uur

Time out: lunch

13:30 – 13:50 uur

Lezing Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad

14:00 – 15:15 uur

In actie: ronde 2 workshops

15:25 – 16:40 uur

In actie: ronde 3 workshops

16:45 – 17:30 uur

Cooling down en de derde helft: afsluiting en borrel

Het programma is onder voorbehoud.

Keynote speaker: Robin van Galen

Waterpolocoach Robin van Galen coachte in 2008 de Nederlandse waterpolodames naar Olympisch goud. In 2016 lukte het net niet om zich met het mannenwaterpoloteam te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio. Op VO Werkt! vertelt hij over zijn ervaringen met het selecteren en vormen van een team, leiding geven, samenwerken, ambitie en tegenslag. Hij legt hierin op inspirerende wijze de verbanden tussen coachen in de sport en het leiding geven aan een team in het onderwijs.

Het workshopaanbod vindt u hieronder, ingedeeld in clusters op onderwerp. De daadwerkelijke indeling in rondes vindt u op het inschrijfformulier.

Break-out sessies

Break-out sessie: kennis delen

Kennis delen to the max! Dat is het devies van deze break-out sessie.

Uw collega’s vertellen over de beweging die zij op hun school in gang zetten en de kennis en ervaring die dit opleverde. Vervolgens maakt u deel uit van een groepsgesprek waaraan 100 anderen meedoen, op een inventieve wijze, onder deskundige begeleiding. Drie thema’s komen aan bod: Maatwerk, Professionalisering van schoolorganisaties en Professionalisering van onderwijsprofessionals. Met welke vraagstukken houdt u zich bezig? Welke belemmeringen ervaart u? Wat was voor u de oplossing? Waar kunt u wel wat hulp bij gebruiken? In deze snelkookpan haalt u in rap tempo op waar uw collega’s mee bezig zijn, waar de knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingen zijn. Daarnaast is dit uw kans om de VO-raad input te geven over de ondersteuning die u van ons wenst.

Voorafgaand aan de break-out sessie vragen wij 5 minuten van uw tijd om online enkele vragen te beantwoorden. Op deze manier sluit de werksessie aan bij uw ervaring en vragen en gaat u gegarandeerd met bruikbare inzichten naar huis.       

Break-out sessie: veranderkracht

Hoe groot is uw veranderkracht?

In deze workshop gaat u in een circuit aan de slag met verschillende werkvormen die in het veranderkrachttraject worden gebruikt en ervaart u wat veranderkracht is.
Vanuit Leerling2020 is het ‘veranderkrachttraject’ gestart. Hierin werken docenten en teamleiders met elkaar aan hun eigen veranderkracht. In bijeenkomsten en coachinggesprekken wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Er wordt gewerkt aan thema’s als ontdekken waar verandering nodig is, het starten, begeleiden, borgen en delen. Dit doen we allemaal in de context van de eigen school met een casus uit de eigen praktijk als rode draad.
Na deze workshop gaat u naar huis met inzichten en praktische tools én u bent een stap gegroeid in uw veranderkracht!

 

Het project Leerling 2020 ondersteunt docenten en hun scholen in het voortgezet onderwijs bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren en de uitwerking daarvan in de praktijk. Met gepersonaliseerd leren willen ze het beste in leerlingen naar boven halen om ze optimaal voor te bereiden op hun toekomst. 

Break-out sessie: de Schoolleidersagenda

Help mee het schoolleidersvak verder te versterken!

Een schoolleider is cruciaal om onderwijsinhoudelijke ambities op de school te realiseren. Vandaar dat in april dit jaar de Schoolleidersagenda werd gepresenteerd waarin de rol van de schoolleider nog eens helder werd geformuleerd en wat er nodig is om die rol goed uit te voeren. Met als doel het schoolleiderschap verder te versterken.
In deze sessie gaan we collectief aan de slag met de thema’s die worden aangegeven in de Schoolleidersagenda. Hoe zorgen we dat de kwaliteit van de schoolleiders toeneemt en wat is daar voor nodig? Wat is er voor nodig om te zorgen dat er in de toekomst ook voldoende schoolleiders zijn? Hoe neemt u de regie over uw eigen loopbaanontwikkeling? En wat hebt u nodig om u verder te ontwikkelen? Deze en andere vragen worden tijdens deze werksessie bediscussieerd waarbij u actief wordt uitgenodigd keuzes te maken.

Cluster A: de leerling in beweging

Aan de slag met voicing en gepersonaliseerd leren

Hoe kunt u de 'leerkracht' van leerlingen versterken door hen een stem te geven?

De komst van passend onderwijs stelt ons voor de grote uitdaging om onderwijs voor iedere leerling passend te arrangeren. Dat vraagt om een paradigma-shift, van curriculum-georiënteerd naar gepersonaliseerd onderwijzen. Deze workshop gaat over voicing en gepersonaliseerd leren en het belang van leerlingen een stem geven bij hun leerdoelen en leerproces. Dit vraagt om initiatiefrijk en interactief onderwijzen, waarin wederkerige dialoog tussen leerling en docent en leerlingen onderling een belangrijke plaats heeft. Door actieve participatie en inbreng worden leerlingen empowered om te leren van binnenuit. Voicing en gepersonaliseerd leren vraagt om een cultuur van respectvol en dialogisch samenwerken, in alle lagen van een organisatie: de klas, de school, het bestuur en het samenwerkingsverband.
 

De workshop wordt gegeven door Marianne den Otter. Zij is docent bij Fontys Opleidingen Speciale Onderwijszorg (OSO). Haar Interessegebieden zijn: interactie en dialoog, holistisch benaderen van leren en ontwikkelen, inclusie. Zij is werkzaam als docent in de Master SEN, is lid van de kenniskring Leerkracht in Samenwerken en is als procesbegeleider ondersteunend bij het project Passend Passie Onderwijs realiseren.

Aan de slag met de motivatie van leerlingen

Hoe bevordert u op uw school de motivatie van leerlingen zodat zij hun volle potentie benutten?

Op veel scholen is de motivatie van leerlingen een hot topic. Docenten geven aan dat ze hard moeten werken om leerlingen aan het leren te krijgen. Dit frustreert, niet alleen omdat dit veel energie vraagt, maar ook omdat docenten het gevoel hebben dat leerlingen niet hun volle potentie benutten. Uit onderzoek blijkt dat de motivatie van leerlingen groeit als er voldaan wordt aan drie basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het vergroten van de keuzevrijheid van leerlingen op school de motivatie sterkt. In de workshop staat centraal hoe u een bijdrage kunt leveren aan gemotiveerde leerlingen op uw school. Om meer grip te krijgen op het vraagstuk delen we aan het begin van de workshop de belangrijkste inzichten uit onderzoek naar het verhogen van de motivatie van leerlingen. Ook verkennen we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen. Vervolgens maken we de overstap naar uw eigen vraagstuk.

 

De workshop wordt gegeven door Annechien van Buurt en Eefje Teeuwisse. Zij begeleiden scholen om, aan de hand van inzichten uit de positieve psychologie, concrete stappen te zetten die het beste in leerlingen, docenten en teams naar boven halen.

Aan de slag met passend onderwijs achter de klasdeur

Hoe kunt u passend onderwijs echt achter de klasdeur brengen?

Vanuit een sterk gevoelde motivatie zoeken meer en meer scholen naar ander onderwijs. Toch blijft het verdraaid moeilijk om mensen mee te krijgen. Maar het lukt wel als u daartoe de juiste stappen onderneemt. Bijgestaan door mensen uit de praktijk van een school die hij begeleidt, laat Dolf van den Berg tijdens deze sessie zien wat er nodig is om uw school naar ander onderwijs te brengen. Hij stelt met name de vraag: ‘Wie ben ik, als docent?’ of: ‘Wie ben ik, als leerling?’ Deze vraag heeft te maken met het zoekproces naar ieders identiteit, vooral bij passend onderwijs. U zult alert moeten zijn op deze behoefte aan ontwikkeling van identiteit. Beantwoording van deze vraag leidt tot onverwachte mogelijkheden bij docenten op gebieden zoals niveaugroepen, ICT en werken met individuele leerplannen.

 

De workshop wordt gegeven door prof. dr. Dolf van den Berg i.s.m. vertegenwoordigers van een middelbare school.

Aan de slag met onderwijs aan nieuwkomersleerlingen

Hoe kunt u maatwerk bieden aan nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode?

Veel reguliere vo-scholen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met instroom van nieuwkomersleerlingen uit Internationale Schakelklassen (ISK’s). Hoewel deze leerlingen in een reguliere klas komen, hebben zij vaak nog een extra ondersteuningsbehoefte. U ontvangt tips vanuit de praktijk hoe u als ‘ontvangende’ vo-school nieuwkomersleeringen een zachte landing kunt bieden.  

 

De workshop wordt gegeven door Monique Spee, ambulant ondersteuner bij samenwerkingsverband de Meierij.

Aan de slag met 21e-eeuwse vaardigheden en LOB

Hoe verbind ik 21e-eeuwse vaardigheden met LOB, voor een sterkere borging van de LOB-praktijk in de school?

Het begrip ‘21e-eeuwse vaardigheden’ is niet nieuw meer, maar wel actueel. Zeker als u stilstaat bij de nog altijd groeiende hoeveelheid informatie die op docenten en leerlingen afkomt. Hoe kunnen zij meer eigenaar worden van stappen in hun (studie)loopbaan? Hoe helpt kritisch denken als één van de vaardigheden daarbij? Welk instrument kunnen mentoren/coaches inzetten om bovenstaande vorm te geven? Welke relaties zijn er met de vijf loopbaancompetenties van Kuijpers? U gaat praktisch aan de slag met een oefening, waarbij structuur wordt geboden om kritisch denken in te zetten bij loopbaandromen en -keuzes.

 

De workshop wordt gegeven door ECBO-onderzoeker Dr. Pieter Baay. Jan Willem Bruil van LOB@school neemt u hierin mee. De combinatie van beide heren staat garant voor een luchtige en inspirerende workshop.

Aan de slag met talenten van leerlingen

Hoe kan ik talenten van leerlingen op alle niveaus herkennen en erkennen?

Herkennen van latente talenten: in deze workshop wordt ingezoomd op talent. Wat is talent? Wie heeft talent? Hoe herkent u talenten in de context van het voortgezet onderwijs? En hoe kan de verdere ontwikkeling van talenten ondersteund worden? U doet inzicht op in verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om talent te herkennen in de klas, waaronder een relatief nieuw instrument om cognitieve begaafdheidsprofielen te kunnen bepalen.

 

Door: drs. H.W. Sligte (Kohnstamm Instituut UvA) en dr. I.G. Sligte (UvA, Brainsfirst)

Aan de slag met eigenaarschap

Hoe stimuleer ik leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces?

De leerlingen van nu leven in een wereld die snel verandert. Wij willen ze voorbereiden op hun toekomst, maar we weten niet hoe die eruit ziet voor hen. Daarom is het van belang dat zij zelf hun leren kunnen aansturen. Hoe ziet onderwijs eruit dat leerlingen zelfstandig en ontwikkelingsgericht maakt? Welke cultuurverandering vraagt dat van uw organisatie?

 

Door Saskia de Kort en Karin Blom, docenten bij ds. Pierson College

 

Cluster B: De schoolorganisatie in beweging

Aan de slag met de Spiegel Personeel & School

Hoe begint uw school met strategisch hrm?

Met strategisch hrm koppelt u de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers aan de onderwijsambities van een school. Dat klinkt heel mooi op papier, maar waar begint u? Het is net als met voetbal. Iemand moet de aftrap nemen om de bal te laten rollen. In het eerste deel van deze workshop gaat u gezamenlijk actief aan de slag met de vraag hoe u zelf strategisch hrm kunt invoeren in de eigen organisatie. Uitgangspunt is het instrument Spiegel Personeel & School. Dat geeft vo-scholen inzicht in hoe het bestaande hrm-beleid in een school wordt ervaren en waar groei mogelijk is. Het tweede deel van de workshop bestaat uit een vraag- en antwoordronde met Aan de Haan, senior human resourcemanager bij het Gomarus College in Groningen. In deze ronde krijgt u veel handvatten en tips hoe de Spiegel Personeel & School te gebruiken in de eigen organisatie.

 

Mirjam Nuijten heeft meer dan 20 jaar ervaring met HR-processen en reorganisatievraagstukken in onder meer onderwijsorganisaties. Aan de Haan heeft meerjarige ervaring met hrm in het onderwijs.

Aan de slag met Schoolfie, de selfie van uw school

Hoe formuleert uw school de juiste ontwikkelingsvraag voor het verder realiseren en versterken van een ambitieus leerklimaat?

Stel de juiste vraag en u krijgt het juiste antwoord. In deze workshop gaat u praktisch aan de slag met het formuleren van ontwikkelingsvragen voor het verder realiseren en versterken van het ambitieuze leerklimaat in uw school. In het eerste deel van de workshop maakt u kennis met de Schoolfie. Een instrument waarmee u snel inzicht krijgt in de stand van zaken rondom het ambitieus leerklimaat in uw school. U ontdekt hoe u de uitkomsten van de Schoolfie kunt gebruiken om gerichte ambities en ontwikkelingsvragen te formuleren en hoe belangrijk een goede vraag eigenlijk is. In het tweede deel van de workshop vult u zelf de Schoolfie in om uw eigen ontwikkelingsvraag boven tafel te krijgen.

 

Juliette Vermaas en Jos van der Pluijm zijn beiden sinds 2002 eigenaar van Penna Onderwijs Advies en gespecialiseerd in peer-audits/collegiale visitaties, passend onderwijs en opbrengstgericht werken.

Aan de slag met een professionele leergemeenschap in de school

Hoe vormt uw school een hechte professionele leergemeenschap om verbeteracties te implementeren?

In uw eentje verbeteracties doorvoeren, is hetzelfde als de eenzame spits die zich geconfronteerd ziet met een viermansverdediging. Tien tegen één dat het niet tot scoren komt. Maar hoe kunt u er dan wel voor zorgen dat de bal doel treft? Veertien vo-scholen hebben de afgelopen drie jaar kennis en ervaring opgedaan met het vormen van een professionele leergemeenschap (PLG) op hun school en het effect daarvan op het implementeren van verbeteracties. De ervaringen en resultaten van deze interessante exercitie delen wij met u tijdens deze workshop. Op basis daarvan kunt u een eigen mix van interventies en randvoorwaarden samenstellen die passend is bij de huidige situatie van uw eigen school.

 

De workshop wordt in samenwerking met de Onderwijscoöperatie verzorgd door twee projectleiders PLG van verschillende scholen.

Aan de slag met de Startwijzer VO

Hoe kunt u startende leraren inwerken en begeleiden om ze een goede start te geven?

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Binnen het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om scholen te ondersteunen leraren een goede start te geven. Een daarvan is de Startwijzer VO. De startwijzer brengt in beeld hoe scholen beginnende docenten kunnen inwerken en begeleiden. Dit gebeurt vanuit het perspectief van vijf groepen, namelijk startende docenten, hun begeleiders, teamleiders, hr-vertegenwoordigers en directeuren en managers. Als deze groepen de startwijzer hebben ingevuld, geeft het online instrument aan op welke onderdelen er voor hen (nog) winst valt te behalen.

 

Door: Piety Runhaar (WUR) en Marjolein Wallenaar (Aeres Hogeschool Wageningen)

Aan de slag met de professionele ontwikkeling van leraren

Hoe kunt u bekwame leraren snel en verantwoord een bevoegdheid laten halen?

Deze workshop gaat over de attitude, processen en instrumenten die nodig zijn voor de professionele ontwikkeling van docenten en wat de school daarin betekent. Het project ‘DNA van de leraar’ ontwikkelt samen met lerarenopleiders en scholen een toets-instrumentarium om de ontwikkeling van leraren op verschillende competenties formatief in kaart te brengen. Het gaat om assessments, maar bijvoorbeeld ook om 360-graden feedback en observatieformats.
In deze workshop bespreken we wat er op scholen van deelnemers aan het project gebeurt met betrekking tot professionele ontwikkeling, welke instrumenten daarbij worden gebruikt en welke ambities er zijn op dit vlak. Met de kennis en ervaring uit de groep én het instrumentarium van ‘DNA van de leraar’ gaat u aan de slag om concreet invulling te geven aan de benoemde ambities. Per school wordt een kleine pilot ontworpen waarin een instrument/methode formatief wordt ingezet ten behoeve van professionele ontwikkeling. Tijdens de workshop delen we de pilot-ideeën, maakt u kennis met het instrumentarium en gaat u aan de slag met een vertaling van de ideeën en instrumenten naar uw eigen schoolorganisatie.

 

De workshop wordt verzorgd door Alette Baartmans en Steven van den Tol, werkzaam voor het project DNA van de leraar.

 

Cluster C: Zelf in beweging blijven

Aan de slag met leiderschapskwaliteiten

Verdiepingssessie met Robin van Galen: hoe haalt u het beste uit u zelf en uw team?

Waterpolocoach Robin van Galen vertelt tijdens de plenaire sessie op VO Werkt! over zijn ervaringen met het selecteren en vormen van een team, leiding geven, samenwerken, ambitie en tegenslag. Hij legt hierin op inspirerende wijze de verbanden tussen coachen in de sport en het leiding geven aan een team in het onderwijs. Tijdens de verdiepingssessie gaat Robin dieper in op uw persoonlijke leiderschapskwaliteiten middels de Myers-Briggs Type Indicator (een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren) en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen zoals: ‘Leiderschap' op school: wat betekent dat voor uw eigen positie? Hoe kunt u het geleerde nou daadwerkelijk in de praktijk brengen en een effectiever TEAM samenstellen? Op welke manier kunt u uw mensen nou echt inspireren en motiveren naar ‘the next level’?

 

Door: Robin van Galen

Aan de slag met intervisie als ontwikkelingsmethodiek

Hoe geeft u informeel leren een boost door intervisie?

U kent het ongetwijfeld, de gesprekken bij de koffieautomaat of de collega die u informeel wat vragen stelt. Of kinderen die met grote ogen alle bewegingen volgen van hun sportidool en dat natuurlijk imiteren op het schoolplein. Het is goed beschouwd allemaal een vorm van informeel leren. In deze praktische workshop ontdekt u hoe u informeel leren een boost kunt geven middels intervisie. Hoe haalt u het meest uit intervisie, wat zijn de randvoorwaarden en wanneer leidt intervisie tot een succes? Op deze en nog veel meer vragen geeft deze workshop een helder antwoord. Ook krijgt u praktische handvatten mee om zelf een intervisietraject te starten binnen de eigen organisatie.

 

Workshopbegeleiders Thelma Sweijen en Monique Janssen hebben beiden als adviseur en trainer meerjarige ervaring in onder meer onderwijsorganisaties.

Aan de slag met uw eigen netwerk

Hoe onderhoudt u uw netwerk, bouwt u het uit en haalt u meer rendement uit uw netwerk?

Schoolleiders van verschillende scholen gaan vaak samen aan de slag met bepaalde thema’s zoals leiderschap, strategisch hrm of onderwijsvernieuwing.  Samen leren en ervaringen delen in een netwerk is een populaire en succesvolle vorm om uw persoonlijke expertise te ontwikkelen maar ook uw krachten te bundelen en resultaten te realiseren. Maar hoe bouwt en onderhoudt u een netwerk en hoe zorgt u voor praktische resultaten waar elk netwerklid wat aan heeft? In deze workshop krijgt u inzicht in wat een netwerk eigenlijk is, hoe u deze benut, verder uitbouwt en onderhoudt. Met de kracht van netwerkend werken kunt u veel doelen verwezenlijken; essentiële vaardigheden die de schoolleider van de toekomst nodig heeft. Na afloop van de workshop heeft u voldoende handvatten om nog slagvaardiger te netwerken.

 

De workshop wordt verzorgd door trainers van La Red. Dit instituut is gespecialiseerd in lerend netwerken en het versterken van sociaal kapitaal in organisaties.

Aan de slag met coaching

Hoe kunt u coaching gebruiken om uzelf en uw medewerkers te ontwikkelen?

De inzet van een coach voor uzelf of voor een van uw medewerkers, en/of het eigen maken van coachingsvaardigheden: het behoort nog niet het standaard leiderschapsrepertoire van schoolleiders. En dat terwijl door goede coaching mensen daadwerkelijk stappen vooruit kunnen zetten in hun persoonlijke groei. Verrijken van persoonlijk leiderschap is in eerste instantie een reis 'naar binnen'. Een reis die begint bij uw eigen wortels; bij de (gedrags)patronen die u in uw leven hebt ontwikkeld, uw waarden en normen, uw automatismen en drijfveren. Een ervaren en deskundige blik van buiten die reflecteert op gedrag en denken leidt vaak tot nieuwe inzichten, en daarmee ook tot nieuwe antwoorden op (persoonlijke) vragen. In deze praktische workshop maken we u deelgenoot van de ervaringen van schoolleiders die een coachingsopleiding hebben gedaan en staan we stil bij de vraag of een schoolleider ook coach kan zijn: wat is de toegevoegde waarde? Tijdens de workshop wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf een coachvraag in te brengen. Zo ervaart u direct wat coaching voor u of uw medewerkers kan betekenen en maakt u kennis met enkele coachingsvaardigheden.
 

De workshop wordt verzorgd door Martin Hulsen, coördinator VO-managementcoach van de VO-academie en Ineke Pauptit van BGL.

Aan de slag met inwerkprogramma's voor startende schoolleiders

Hoe biedt u beginnende schoolleiders een vliegende start?

Een inwerkprogramma voor beginnend leidinggevenden; in de meeste bedrijven is het gemeengoed, in het onderwijs eerder uitzondering dan regel. Terwijl beginnend leidinggevenden in het onderwijs vaak zonder ondersteuningstraject vanaf de eerste dag volledige, integrale verantwoordelijkheid voor een afdeling en personeel dragen. Alsof u een aankomende, talentvolle sporter ineens aanvoerder maakt van het team, met alle mogelijke gevolgen en afbreukrisico’s van dien. In deze workshop bespreekt u hoe het komt dat er weinig inwerkprogramma’s voor schoolleiders bestaan in het onderwijs. Er wordt stil gestaan bij het fenomeen inwerkprogramma om u vervolgens te buigen over de vraag hoe u ervoor kunt zorgen dat inwerkprogramma’s gemeengoed worden in het onderwijs. U vormt kort een denktank om samen antwoorden te vinden op deze prangende vraag. Hierbij worden de methodieken van Deep Democracy toegepast.

 

Deze workshop wordt verzorgd door Brigit Verbeek, adviseur/coach Learnovate.

Aan de slag met het moreel conflict tussen idealen en de praktijk

Hoe beoordeelt u een leerlingplaatsing bij tegenstrijdige belangen?

In deze workshop neemt u zitting in de ‘jury’. De uitdaging: komen tot een eensluidend oordeel over aan de praktijk ontleende voorbeelden waarin de belangen van de school tegenstrijdig zijn met de belangen van het kind/ouders. Uiteraard deelt u als schoolleider of bestuurder met de ouders gemeenschappelijke idealen: de leerling staat uiteindelijk centraal (?). Toch weten we allemaal dat het soms stroef loopt tussen scholen onderling of tussen ouders en scholen bij de plaatsing van leerlingen met een probleem op het gebied van leren en gedrag.
Als jurylid weegt u de aangevoerde argumenten/idealen/belangen af. Naar aanleiding van dat oordeel verschaffen de inleiders aanvullende informatie en wordt een volgende casus voorgelegd. Na afloop van de workshop bent u in staat om tot een betere mix van belangen en idealen te komen in uw communicatie en/of beoordelingsproces.

 

Door: Jan Gispen (extern lid commissie Passend Onderwijs Onderwijsraad) en Kees Bor (onderwijsconsulent)

Aanmelden

Meld u nu aan voor VO Werkt! en schrijf u in voor de workshops van uw keuze.