Nieuws

VO-raad: Maatwerkdiploma vraagt om snelle besluitvorming

» Lees verder
Nieuws

Bevoegdhedenstelsel voor docenten past niet meer bij huidige onderwijspraktijk

» Lees verder
Nieuws

Vul de VO2020-scan uiterlijk 31 maart in en bepaal waar u staat

» Lees verder
 

VO-raad: Maatwerkdiploma vraagt om snelle besluitvorming

26 mrt 2015 - Als het aan de VO-raad ligt wordt er snel werk gemaakt van een officieel maatwerkdiploma voor leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs. Alleen op die manier kunnen scholen onderwijs op maat verzilveren en echt recht doen aan de individuele talenten van leerlingen. Dat stelde Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, in zijn toespraak op het VO-congres in Nieuwegein.

» Lees verder

Tweede Kamer: ‘Scholen goed aan de slag met sociale veiligheid’

20 mrt 2015 - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het wetsvoorstel om sociale veiligheid in scholen te versterken. Dat de VO-raad en PO-Raad het initiatief hebben genomen om een actieplan te maken en dit voortvarend uit te voeren, vindt de Kamer positief, zo werd duidelijk in een debat over sociale veiligheid donderdagavond in de Tweede Kamer.

» Lees verder

Uitgebreide lerarenbeurs vanaf april aan te vragen

24 mrt 2015 - Leraren in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 1 april tot 1 juli 2015 weer een Lerarenbeurs aanvragen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. Elke leraar krijgt maximaal 7000 euro per jaar om collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. De werkgever ontvangt subsidie om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. In de afgelopen jaren zijn al ruim 44.000 beurzen toegekend.

» Lees verder

Bevoegdhedenstelsel voor docenten past niet meer bij huidige onderwijspraktijk

25 maart 2015 – Het aantal lessen in het voortgezet onderwijs gegeven door bevoegde docenten stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van Centerdata en de Onderwijsinspectie. De VO-raad is verheugd over deze trendbreuk, die het resultaat is van gerichte inspanningen van schoolbesturen. Om het aantal verder terug te dringen, zijn blijvende inspanningen van de sector noodzakelijk. Daarmee zijn we er echter niet. Er zijn ook andere maatregelen nodig, bijvoorbeeld omdat voor diverse nieuwe vakken op dit moment geen lerarenopleiding bestaat. De VO-raad benadrukt de noodzaak het stelsel van bevoegdheden aan te passen aan de huidige en toekomstige onderwijspraktijk.

» Lees verder

Vul de VO2020-scan uiterlijk 31 maart in en bepaal waar u staat

19 mrt 2015 - Schoolleiders en bestuurders die uiterlijk 31 maart de VO2020-scan invullen, krijgen vanaf 1 april drie rapportages over de stand van zaken op schoolniveau, waarbij de resultaten ook afgezet worden tegen het landelijk gemiddelde. Ruim 350 scholen hebben de scan inmiddels ingevuld.

» Lees verder

Vacatures bestuur en ledenadviesraad VO-raad

Aan de Algemene Ledenvergadering van 4 juni a.s. zal een voorstel voor benoemingen voor het bestuur en de ledenadviesraad (LAR) van de VO-raad worden voorgelegd. In het bestuur bestaat één vacature en in de ledenadviesraad zijn twee vacante plaatsen. Het bestuur roept u namens de voordrachtscommissie op om u als gegadigde voor het lidmaatschap van het bestuur of van de ledenadviesraad aan te melden.

» Lees verder