Politiek en samenleving eisen in toenemende mate dat scholen onderwijsgelden effectief inzetten. In veel instellingen opereren de financiële en onderwijskundige functies echter nog erg los van elkaar en is de koppeling tussen bestedingen en doelen soms nog onduidelijk. Daarnaast maakt de aandacht voor de hoogte van reserves het noodzakelijk om het bewustzijn en de kennis met betrekking tot goed risicomanagement (óf kansenmanagement?) en een goede invulling van de continuïteitsparagraaf te vergroten. Binnen het brede netwerk van leidinggevenden bedrijfsvoering en controllers van de (leden van) de VO-raad is, met instemming van het dagelijks bestuur, het initiatief ontstaan voor de ontwikkeling van het nieuwe leertraject Beleidsrijk begroten. In dit traject staat de samenhang tussen onderwijs en financiën centraal. Deelnemers vergroten gezamenlijk hun kennis en kunde omtrent beleidsrijk begroten en financieel leiderschap.
Medio november 2024 start de volgende editie van het leertraject Beleidsrijk Begroten. Geef je interesse alvast door via info@vo-academie.nl.

 

Besturen in het VO dragen zorg voor een samenhangend geheel aan sturings- en beheersingsactiviteiten waarbij de strategische doelstellingen van het schoolbestuur en de onderwijsvisie leidend is. Door middel van dit nieuwe leertraject faciliteert de VO-raad verdere professionalisering op dit vlak. In dit leertraject gaan we o.a. in op vragen zoals: 

 • Hoe komt u van een strategische koers en schoolvisie tot concreet beleid en vervolgens tot een beleidsrijke begroting?  
 • Hoe worden afwegingen ten aanzien van de begroting gemaakt? 
 • En als die strategische koers en schoolvisie helder is wat zegt dat over de risico's of juist kansen? 
 • Welke plek heeft het maatschappelijk rendement in dit proces?
 • Hoe werken bestuurder, financial controllers en schoolleiders samen en geven zij invulling aan hun financieel leiderschap?
   

Voor wie?

Deelnemen aan dit leertraject doet u als driehoek: bestuurder, financial controller en schoolleider. Het traject is bedoeld voor professionals die basiskennis en ervaring hebben met begroten en financieel management, maar gezamenlijk een volgende stap willen zetten in de ontwikkeling en professionalisering binnen de organisatie en in de samenwerking rondom financiën. 

 

> Download de brochure

 

Wat levert deelname op? 

Het doel van het leertraject is om de strategische doelstellingen en de onderwijsvisie centraal te stellen bij het begrotingsproces en het bepalen van de risico’s en kansen. 

 • Het traject richt zich met name op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke kennisbasis en een gezamenlijk proces met betrekking tot beleidsrijk begroten, risicomanagement, financieel leiderschap en hoe u deze ontwikkeling in de praktijk verder brengt.
 • Samenwerking binnen de hierboven geschetste driehoek vormt de rode draad van het leertraject.  
 • Door de gekozen looptijd van het leertraject kunt u de opgedane kennis en inzichten direct toepassen in het eigen begrotingsproces. 
 • Daarmee wordt het een combinatie van leren en doen in de praktijk. Er is dan ook veel ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en uitwisseling tussen deelnemers van verschillende besturen. 
 • Naast een beter doordachte en beleidsrijke begroting zal de betrokkenheid en professionaliteit van alle deelnemers hierdoor worden vergroot. 

   

Programma op hoofdlijnen 

Het leertraject gaat uit van een integraal programma voor financials, schoolleiders en bestuurders die beleid willen verankeren in de begroting en daarmee het optimale uit de organisatie en zichzelf wil halen. Het programma sluit nauw aan bij de dagelijkse praktijk en de maatschappelijke uitdagingen waar scholen mee te maken hebben. 

Het leertraject kent een programma dat in ongeveer een half jaar wordt doorlopen. De thema’s zijn gebaseerd op de vertaling van kennis naar praktijk, met een doorlopende leerlijn van begroten naar professionaliseren en veranderen. In een context waarin de driehoek met elkaar samenwerkt. Er is nadrukkelijk aandacht voor praktijkintegratie tussen de bijeenkomsten van het leertraject.

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Dag 1: Perspectieven op organisatieontwikkeling
 • Dag 2: Meerwaarde, beleid en begroten
 • Dag 3: Strategische risico’s
 • Dag 4: Gedrag en innoveren in eigen context
 • Dag 5: Slotbijeenkomst

In de slotbijeenkomst staat reflectie op het proces en de leervragen centraal. Deelnemers delen ervaringen met elkaar en geven elkaar feedback op de plannen die gemaakt zijn het in kader van de borging. Ook wordt er een koppeling gemaakt met de actualiteiten en de opbrengsten waar op sectorniveau van geleerd kan worden. De dag wordt afgerond met een certificaatuitreiking en een gezamenlijke afsluiting van het traject.
 

Samenwerking als rode draad 

In het traject stellen we de samenwerking in de organisatie centraal. Dat houdt in: het creëren van een gemeenschappelijke kennisbasis en begrip voor elkaars rol en positie. Het gezamenlijk ontwikkelen van een procesmatige aanpak ten aanzien van beleidsrijk begroten, die de beoogde professionaliseringsslag en onderlinge samenwerking bevorderd.
 

Praktische informatie

Data: 

N.n.b.

Locatie: 

N.n.b.

Kosten: 

Deelname aan het traject bedraagt €1500,00 (excl. BTW). 

Inschrijven: 

Geef je interesse alvast door via info@vo-academie.nl.

Vragen? 

Voor vragen over dit leertraject kun je contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v. Beleidsrijk Begroten.