Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de VO-raad.

Wie zijn wij

De VO-raad is de sectorvereniging voor het voortgezet onderwijs (VO). Als vereniging behartigen we de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het voortgezet- en praktijkonderwijs.

De VO-raad verwerkt persoonsgegevens. U leest hier welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe we uw gegevens beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze websites en informatieproducten. De privacyverklaring kan wijzigingen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente privacyverklaring vindt u altijd op onze websites.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

We verwerken uw persoonsgegevens als u contact opneemt met de VO-raad en/of PO-Raad, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een bijeenkomst. Het gaat dan om informatie die u zelf hebt gegeven, zoals uw contactinformatie, informatie over uw functie en de organisatie waarvoor u werkt. Als sectorvereniging onderhouden we contact met onze leden en belanghebbenden. We verwerken persoonsgegevens om de relaties te beheren, om onze leden en belanghebbenden van informatie te voorzien en bijvoorbeeld voor het organiseren van bijeenkomsten.  

We kunnen ook persoonsgegevens verwerken als u bij het gebruik van onze website cookies accepteert (zie cookiestatement). We gebruiken cookies om onze website beter te laten werken. Daarnaast gebruiken we cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. We maken daarbij gebruik van cookies die zo min mogelijk persoonsgegevens registreren.   

Vensters

De VO-raad ontwikkelt binnen het programma Vensters (in samenwerking met de PO-Raad) informatieproducten voor zijn leden. Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het programma zitten verschillende modules waarmee scholen en besturen zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. De VO-raad ontwikkelt modules binnen Vensters in samenspraak met scholen en besturen.

De leerlinggegevens ontvangen wij jaarlijks van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in opdracht van de Minister OCW. De leerlinggegevens zijn onderdeel van het Register Onderwijsdeelnemers en de VO-raad staat genoemd in de Wet Register Onderwijsdeelnemers als ontvanger van deze gegevens. De VO-raad verwerkt de gegevens van leerlingen uit het bekostigd voortgezet onderwijs* om een wettelijke taak uit te voeren [Staatscourant. 2024, 116].

*Bekostigd onderwijs zijn scholen die gefinancierd worden door het Rijk. Scholen die niet bekostigd zijn door het Rijk noemen we particuliere scholen.

De personeelsgegevens zijn onderdeel van de registratie personeelsgegevens zoals vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit WVO. Deze herziene sectie is een voorstel en dient als basis voor verdere aanpassing en juridische toetsing.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen met een geheimhoudingsplicht. Waar nodig passen we pseudonimisering van persoonsgegevens toe.  

Delen we uw persoonsgegevens?

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden kan het nodig zijn persoonsgegevens met andere partijen te delen. In dat geval sluiten we altijd een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we dat uw persoonsgegevens veilig blijven en na gebruik worden verwijderd. Ook spreken we af dat uw gegevens zoveel mogelijk binnen Nederland verwerkt worden en in ieder geval niet buiten de Europese Economische Ruimte.  

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken of wettelijk verplicht zijn. Voor de gegevens binnen het programma Vensters geldt dat de gegevens na zes jaar automatisch verwijderd worden van alle verwerkingslocaties.  

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website. Deze herziene privacyverklaring is een voorstel en dient als basis voor verdere aanpassing en juridische toetsing. Het is belangrijk dat alle wijzigingen nauwkeurig worden beoordeeld om te zorgen dat ze voldoen aan de AVG en andere relevante wetgeving.

Uw rechten

Voor verzoeken op basis van de AVG, zoals inzageverzoeken, verzoeken tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens of verzoeken tot beperking van gegevensverwerking, alsook bezwaren tegen een verwerking, kunnen betrokkenen zich melden bij de VO-raad. Een betrokkene kan een leerling zijn van boven de 16, of diens ouder(s) of voogd als een leerling jonger is dan 16, of een personeelslid werkzaam voor een vo instelling of bestuur. Een betrokkene kan zich richten tot de VO-raad.

Functionaris Gegevensbescherming

De VO-raad heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst en is te bereiken via:

VO-raad
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht
E-mail: fg@vo-raad.nl
Dit e-mailadres is voor vragen en signalen die te maken hebben met de bescherming van uw persoonsgegevens door de VO-raad.