Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de VO-raad.

Wie zijn wij

De VO-raad is de sectorvereniging voor het voortgezet onderwijs (VO). Als vereniging behartigen we de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in he voortgezet- en praktijkonderwijs.

De VO-raad ontwikkelt binnen het programma Vensters (in samenwerking met de VO-raad) informatieproducten voor hun leden.  Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het programma zitten verschillende modules waarmee u zelf de regie hebt op informatievoorziening en verantwoording. De VO-raad ontwikkelt modules binnen Vensters in samenspraak met scholen en besturen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze informatieproducten en de gebruikers van onze websites. De privacyverklaring kan wijzigingen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente privacyverklaring vindt u altijd op onze websites.

Wat doen we met de persoonsgegevens over leerlingen en personeel en waarom?

Hieronder staat voor welke doelen we persoonsgegevens verwerken, en welke gegevens dit zijn. De doelen zijn:

  • De ondersteuning van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden bij hun verantwoording omtrent de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van het onderwijs;
  • Statistische doeleinden, voor het genereren van statistische informatie voor verantwoording en sturing op onderwijskwaliteit en beleid van de sector primair/ voortgezet onderwijs.
     

Beschrijving van de categorieën van betrokkenen

  • Leerlingen in het bekostigd* voortgezet onderwijs.
  • Personeel, werkzaam bij besturen en instellingen binnen het bekostigd* voortgezet onderwijs.


*Bekostigd onderwijs zijn scholen die gefinancierd worden door het Rijk. Die scholen krijgen een bedrag per leerling om hun onderwijs in te richten. Scholen die niet bekostigd zijn door het Rijk noemen we particuliere scholen.
 

Verwerking voor VO in cijfers
Deze gegevens ontvangen we om een wettelijke taak uit te voeren [Staatscourant. 2024, 118].
 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

  • Leerlinggegevens. Deze gegevens bevatten: basisgegevens, informatie over de leerling, de inschrijving, de opleiding en behaalde resultaten en omvatten onder meer het geslacht van een leerling, de viercijferige postcode van de woonplaats van de leerling en leeftijd van de leerling op vier vaste momenten in het jaar. Daarnaast verwerken we gegevens over welke leerling op welke school staat ingeschreven en welke resultaten leerlingen behalen tijdens het eindexamen.
  • Personeelsgegevens. Deze bevatten gegevens die gaan over de personeelsleden van de schoolbesturen, bijvoorbeeld het geslacht van het personeelslid, de arbeidsrelatie en de functie indeling en loon. Zo verwerken we gegevens over welk personeelslid bij welke school en/of bestuur werkzaam is in welke functie.
     

Hoe komen we aan deze persoonsgegevens?

De leerlinggegevens ontvangen wij jaarlijks van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in opdracht van de Minister OCW. De leerlinggevens zijn onderdeel van het Register Onderwijsdeelnemers en de VO-raad staat genoemd in de Wet Register Onderwijsdeelnemers als ontvanger van deze gegevens. De personeelsgegevens zijn onderdeel van de registratie personeelsgegevens zoals vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit WVO.

Hoe beschermen we deze persoonsgegevens?

De gegevens worden door de Raden verwerkt en gehanteerd langs de lijnen van de AVG.  Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen personen met de juiste bevoegdheden en een geheimhoudingsplicht kunnen de gegevens verwerken. De ontvangen gegevens bevatten zo min mogelijk persoonsgegevens dankzij beveiligingsmaatregelen zoals datareductie en pseudonimisering. De verwerkingslocaties zijn binnen Nederland. De VO-raad heeft verwerkersovereenkomsten met verwerkers. Er is geen sprake van volledig geautomatiseerde verwerking.

Hoelang bewaren we de persoonsgegevens?

De gegevens worden na zes jaar automatisch verwijderd van alle verwerkingslocaties.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze worden gebruikt om de prestaties van de website te volgen en ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt voor de gebruiker. Ook kunnen deze cookies bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de gebruiker onthouden. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over deze cookies.  

Je kunt cookies accepteren of blokkeren. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat je de website niet meer volledig kunt gebruiken. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer.  In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Voor functionele cookies is geen toestemming vereist.

De volgende cookies worden opgeslagen:

Naam Functie Vervelt
VO-raad_session Houdt tijd en pagina's bij tussen binnenkomst en vertrek. Wanneer de browsersessie wordt beëindigd.
_gid Wordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te tellen en op te slaan. 1 dag
_gat_ Wordt door Google Analytics gebruikt om verzoeken van bots te lezen en filteren. 1 minuut
_ga Wordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te tellen en op te slaan. 2 jaar
OptanonConsent Wordt gebruikt door OneTrust om cookievoorkeuren van gebruikers op te slaan. Stelt de eigenaren van de site in staat te voorkomen dat er cookies worden geplaatst waarvoor de gebruiker geen toestemming gegeven heeft. Bevat geen informatie die de bezoeker kan identificeren.  1 jaar
OptanonAltertBoxClosed Wordt gebruikt door OneTrust. Wordt geplaatst nadat bezoekers de cookiebanner hebben gezien. Stelt de website in staat om de cookiebanner maar een keer te tonen aan de gebruiker. 1 jaar
Mp_1_pageviews Wordt gebruikt door Mailplus (inmiddels Spotler genaamd) om bij te houden welke bezoekers vanuit onze nieuwsbrieven de site komen bezoeken. Geen einde aangegeven

 

Je rechten

Voor verzoeken op basis van de AVG, zoals inzageverzoeken, verzoeken tot rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verzoeken tot beperking van gegevensverwerking, alsook bezwaren tegen een verwerking, kunnen betrokkenen zich melden bij de VO-raad. Een betrokkene kan een leerling zijn van boven de 16, of diens ouder(s) of voogd als een leerling jonger is dan 16, of een personeelslid werkzaam voor een vo instelling of bestuur. Een betrokkene kan zich richten tot de VO-raad.
Leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs (en hun wettelijk vertegenwoordigers) kunnen zich richten tot de VO-raad.

Functionaris Gegevensbescherming

De VO-raad heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via:
VO-raad
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht
E-mail: fg@vo-raad.nl Dit e-mailadres is voor vragen en signalen die te maken hebben met de bescherming van uw persoonsgegevens door de VO-raad.