1-meting laat zien: ambitie besturen in versterken verantwoording onverminderd hoog

13 januari 2022

Een 1-meting onder de leden van de VO-raad naar de praktijk van verantwoording laat zien dat er onder besturen nog steeds een grote ambitie is om ouders en leerlingen beter te betrekken en meer te leren van verantwoording. Om die gezamenlijke ambitie in de praktijk nog beter waar te maken is binnen de VO-academie een leertraject gestart gericht op het verbeteren van, en betrekken van belanghebbenden bij, verantwoording. Momenteel wordt onderzocht of alle ‘good practices’ en ‘tools’ geborgd kunnen worden bij de VO-academie.

De 1-meting toont dat besturen het onverminderd belangrijk vinden om zich te verantwoorden over hun prestaties en de besteding van publieke middelen. Zij zien verantwoording vooral als iets waarvan ze kunnen leren - om de organisatie verder te verbeteren - en waarmee ze belanghebbenden kunnen betrekken. Op dat vlak is er weinig veranderd ten opzichte van de nulmeting in 2019. Zeven op de tien bestuurders geven aan voldoende expertise in huis te hebben om zich goed te kunnen verantwoorden. Tijd lijkt een groter probleem. Bijna een kwart (23%) geeft aan dat er in hun organisatie onvoldoende tijd beschikbaar is voor verantwoording. Driekwart (77%) geeft aan dat belanghebbenden betrokken zijn bij het formuleren van de maatschappelijke opgave. Nog eens twee op de tien bestuurders geven aan dit te proberen of dat ze zich hierop aan het oriënteren zijn. 

Zie ook de rapportage van de nulmeting

Good practices en tools 

De resultaten van de 1-meting ten opzichte van de nulmeting tonen aan dat het nodig blijft te investeren in goede verantwoording. De nulmeting in 2019 gaf aanleiding tot het opstarten van vier collegiale netwerken, waarin bestuurders met elkaar en onder begeleiding van experts werkten aan het verbeteren van hun sturings- en verantwoordingscyclus. De resultaten van deze netwerken zijn beschreven in het eindrapport project ‘Versterking verantwoording’

Momenteel wordt onderzocht of al het tot nu beschikbare aanbod rond het versterken van de verantwoording geborgd kan worden binnen het aanbod van de VO-academie, zodat de ‘good practices’ en ‘tools’ op één plek te vinden zijn. Een voorbeeld van een ‘good practice’ is het onlangs verschenen ‘Katern ‘verantwoording in een breder perspectief'. Dit katern laat zien wat de meerwaarde is van goede verantwoording en geeft handvatten om hier verder mee aan de slag te gaan.