Erken tablets en laptops als leermiddelen

05 september 2016

Tablets en laptops die nodig zijn om onderwijs te volgen moeten erkend worden als leermiddelen en net als boeken kosteloos ter beschikking gesteld worden aan leerlingen/ouders. Het kabinet moet hiervoor voldoende middelen aan scholen beschikbaar stellen. De VO-raad wil dat een nieuw kabinet dit structureel regelt. Bovendien zou staatssecretaris Dekker in de komende onderwijsbegroting geld moeten reserveren om ouders die nu in de problemen komen door de vrijwillige bijdrage voor tablets en laptops, tegemoet te komen.

Om eigentijds onderwijs en maatwerk te kunnen bieden, gaan steeds meer scholen (deels) over op digitaal onderwijs. Naast - of in plaats van - schoolboeken wordt dan gewerkt met educatieve applicaties op tablets en/of laptops. Deze tablets en laptops worden – in tegenstelling tot schoolboeken – op dit moment volgens de wet echter gezien als ‘informatiedragers’ in plaats van als leermiddelen. Voor deze devices geldt dus niet wat voor leermiddelen wel geldt, namelijk dat de school ze gratis moet verstrekken aan leerlingen/ouders en dat de school hiervoor van de overheid budget krijgt.

Dit leidt ertoe dat veel scholen op dit moment aan ouders vragen om de tablet of laptop zelf te betalen, via de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen zien vaak geen andere keuze, aangezien ze er zelf niet voldoende budget voor hebben. De bijdrage voor ouders is vrijwillig, maar sommige ouders voelen zich toch onder druk gezet om te betalen, zo blijkt onder andere in een uitzending van het tv-programma Kassa (3 september jl.).

De oplossing ligt wat betreft de VO-raad in het erkennen van laptops en tablets als leermiddelen, die gratis beschikbaar worden gesteld aan ouders/leerlingen. We vragen het kabinet dit te regelen en scholen hiervoor voldoende geld ter beschikking te stellen. VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in Kassa: ‘Er is maar één duidelijke oplossing: de overheid moet de portemonnee trekken. Zij zijn verantwoordelijk voor de financiering van het onderwijs, en laptops en tablets zijn in deze tijd essentieel voor het onderwijsproces.’

Update 7 september: Dekker heeft op 6 september een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij reageert op de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken. In deze brief erkent hij dat scholen de kosten van devices als kosten voor leermiddelen ervaren en dat mogelijk de ict-gerelateerde kosten voor ouders zijn gestegen.

Vrijwillige bijdrage

Scholen mogen ouders niet verplichten om de kosten van de tablet of laptop te betalen. Ze mogen ouders vragen om dit te doen, maar deze bijdrage is altijd vrijwillig (deel van de ouderbijdrage). Belangrijk is dat de school met de MR en ouders spreekt over het beleid t.a.v. de vrijwillige bijdrage en dat vooraf helder is voor ouders wat de vrijwillige bijdrage is. Kiest een ouder ervoor niet te betalen, dan dient de school met een oplossing te komen (leenlaptops, bekostiging uit speciaal potje etc.).

In de uitzending van Kassa zei D66-Kamerlid Van Meenen toe de Tweede Kamer te vragen om in de begroting 2017 budget ter beschikking te stellen voor ouders die de vrijwillige kosten voor tablets niet kunnen betalen.

Bekijk de uitzending van Kassa: 

Update: lees daarnaast het bericht 'Laptop vergroot ongelijkheid in het onderwijs' op de NOS-website (28 januari 2017).