217 miljoen geeft scholen lucht

13 juli 2014

Het extra geld uit het Herfstakkoord (217 miljoen euro in 2013) was hard nodig om vo-scholen, na jaren van (stille) bezuinigingen, de mogelijkheid te geven ontstane tekorten weg te werken en docenten voor het schooljaar 2014-2015 te behouden en aan te trekken.

Dit kan worden geconcludeerd uit een enquête die de NOS de afgelopen weken hield onder schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs over de besteding van de middelen uit het Herfstakkoord. 

De incidentele investering stelt scholen in staat om de bezuinigingen van voorgaande kabinetten op het vo (ruim 200 miljoen euro) in ieder geval voor één jaar te compenseren. Het geld geeft scholen de noodzakelijke lucht en verbetert daarmee de kwaliteit van het onderwijs ten gunste van de leerling.  

In de enquête geven scholen echter aan dat het onmogelijk is om voor dit geld structurele verplichtingen aan te gaan. Om scholen in staat te stellen om een structurele investering te doen, moet door de politiek structureel worden geïnvesteerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wel in het sectorakkoord VO, waarin het ministerie van OCW en de VO-raad afspraken hebben gemaakt over de verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de professionalisering van docenten.

Inspanningen merkbaar in schooljaar 2014-2015

Omdat het geld pas in december 2013 beschikbaar kwam, kon het niet meer worden ingezet in het schooljaar 2013-2014. Het ministerie van OCW verplichtte scholen om het geld in 2013 toe te voegen aan de algemene reserves. Zodoende hadden veel scholen in 2013 een overschot dat pas in 2014 kon worden uitgegeven. Het geld maakt daarom pas in augustus 2014, bij de start van het nieuwe schooljaar, echt een verschil. Scholen kunnen de geplande bezuinigingen voor het schooljaar 2014-2015 bijvoorbeeld ongedaan maken of, als dit niet nodig is, extra investeren in (nieuwe) docenten. De resultaten van deze inspanningen zijn in 2015 inzichtelijk, als besturen zich verantwoorden over 2014.

Geen extra geld in 2014

Voor 2014 is overigens géén extra geld beschikbaar. De structurele middelen uit het Herfstakkoord komen pas gefaseerd vanaf 2015 beschikbaar. Voor een belangrijke deel zijn in het sectorakkoord en de nieuwe cao al afspraken gemaakt over de manier waarop deze middelen worden ingezet voor de verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de professionalisering van docenten. Belangrijk streven is bijvoorbeeld om te komen tot meer docenten met een master en minder onbevoegden voor de klas.