40 miljoen voor kortetermijnprojecten onderwijshuisvesting

27 mei 2020

Er komt 50 miljoen euro beschikbaar voor kortetermijnprojecten die een impuls geven aan onderwijshuisvesting (po en vo) of sportaccommodaties. Hiervan is 40 miljoen bestemd voor het onderwijs en 10 miljoen voor de sportsector. Het geld is bedoeld om te stimuleren dat de bouw in Nederland op gang blijft, ook tijdens de coronacrisis. Dit kondigde minister Ollongren aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Met deze investeringsimpuls wil het Rijk projecten op het vlak van duurzame renovatie en onderhoud van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs stimuleren en ondersteunen. Dit zal vorm krijgen in een kortlopende cofinancieringssubsidie, waar naar verwachting vooral trajecten die al gepland staan maar nu onder druk komen te staan, aanspraak op kunnen maken. De projecten moeten gerealiseerd zijn in 2021. De subsidieregeling wordt nog uitgewerkt.

De VO-raad is blij met deze extra impuls voor goede schoolgebouwen. De extra middelen zijn zeer gewenst, aangezien de gebouwenvoorraad in het funderend onderwijs verouderd is, er vaak geen gezond binnenklimaat is en de gebouwen qua indeling vaak niet aansluiten op de onderwijskundige visie van de school. Bovendien is er een grote verduurzamingsopgave. Het is goed dat projecten op dit vlak – die nu door een tekort aan middelen stil komen te liggen – nu alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Naast deze kortlopende subsidie is echter tot aan 2050 ook nog een aanzienlijk bedrag vanuit het Rijk nodig om de klimaatdoelstellingen vanuit het Klimaatakkoord te bereiken en de kwaliteit van de gebouwen op orde te brengen.