Aantal verklaringen dyslexie onverklaarbaar gestegen

22 december 2016

Het ministerie van OCW concludeert op basis van een quick scan en analyse van de Inspectie dat het aantal dyslexieverklaringen is gestegen in het voortgezet onderwijs. De bewindslieden gaan in een brief aan de Kamer in op deze ontwikkeling en de acties die het ministerie onderneemt om dit terug te dringen.

In het vwo is er vergeleken met 2012 sprake van een toename van het aantal examenkandidaten met een dyslexieverklaring van 5,9%, bijna een verdubbeling. Voor havo is dit 3,7% en in het vmbo nam het toe met 1,6%. Volgens internationaal onderzoek is circa 10% van de leerlingen kampend met ernstige dyslexie normaal. Percentages van 20% zijn niet te verklaren. De minister en staatssecretaris geven aan dat meer onderzoek nodig is.

Lees de brief Dyslexieverklaringen in het (voortgezet) onderwijs

Richtlijn diagnose dyslexie

De bewindslieden constateren terecht dat het belangrijk is het aantal leerlingen dat ten onrechte een dyslexieverklaring heeft terug te dringen. De VO-raad vind het goed dat de ministeries van OCW en VWS de betrokken beroepsgroep(en) aanspreken om een helder kader op te stellen om de kwaliteit van de verklaringen te verbeteren. Een goede richtlijn op het gebied van de diagnostiek van dyslexie ontbreekt nu. Voor scholen is het belangrijk dat de afgegeven dyslexieverklaringen op de juiste diagnose zijn gebaseerd. Volgens de Kamerbrief bieden de protocollen dyslexie goede handvatten om dyslexiebeleid in te bedden in de zorgstructuur van de school.

Signalering bij hoogbegaafde leerlingen

OCW heeft Cito gevraagd te verkennen hoe bestaande instrumenten kunnen worden gekoppeld, zodat leerkrachten eerder kunnen signaleren dat bij hoogbegaafde leerlingen sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling informeert en ondersteunt scholen bij het signaleren van dyslexie bij hoogbegaafde kinderen.

Op basis van de gegevens uit de quick scan en de analyse van de Inspectie voert OCW een snelle verkenning uit. Een diepgaander onderzoeksrapport volgt begin 2017.