Aanvragen voor vijf nieuwe scholen goedgekeurd

20 juni 2024

Er zijn vijf aanvragen goedgekeurd voor bekostiging van nieuwe scholen in het voortgezet onderwijs. Dat maakte minister Paul bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 17 juni 2024. Dit betreft de derde ronde van aanvragen in het kader van de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’.

De aanvragen voor bekostiging zijn gedaan voor november 2023. In het vo zijn er acht aanvragen ingediend: vier voor een nieuwe school en vier voor de splitsing van een bestaande school. Na een toetsing door DUO (onder andere op ouderverklaringen en een gesprek met gemeente, andere schoolbesturen en samenwerkingsverband) en de inspectie (op de te verwachten onderwijskwaliteit), zijn vijf vo-aanvragen goedgekeurd, waarvan drie splitsingen. De andere aanvragen ontvingen een negatief advies of voldeden niet aan alle voorwaarden. De goedgekeurde initiatieven kunnen starten in augustus 2025.

Scholen uit de eerste ronde bezocht door de inspectie

Nieuwe scholen uit de eerste aanvraagronde zijn in augustus 2023 gestart. Dit voorjaar zijn deze scholen in het kader van het eerste kwaliteitsonderzoek bezocht door de inspectie. De inspectie toetst of de invulling van het onderwijs ook in de praktijk voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De bevindingen zullen voor deze zomer door de inspectie worden gepubliceerd.

Monitoring

In 2021 is Oberon, in samenwerking met KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut, gestart met de monitoring en evaluatie van de stichtingsprocedure. De tussenrapportage is reeds verschenen. In december 2025 is het eindrapport gereed.