Aanvullende afspraak sociale partners werkdrukmiddelen

10 november 2022

Onlangs is de 'Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO' gepubliceerd. In deze regeling zijn ook de middelen voor de bekostiging van de cao-afspraken over werkdrukvermindering opgenomen. Deze middelen worden in november 2022 aan de scholen uitgekeerd. Voor de werkdrukafspraken is – vanaf 1 januari 2022 - structureel jaarlijks 300 miljoen beschikbaar.

Sociale partners hebben in de cao afgesproken dat hiervan 150 miljoen wordt besteed aan een collectieve aanpak waarin leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders in overleg treden over de te nemen maatregelen (hoofdstuk 8 CAO VO 2022/2023). Daarnaast is 150 miljoen beschikbaar voor een individuele component waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting (hoofdstuk 7 CAO VO 2022/2023).

De collectieve en individuele cao-afspraken over werkdrukvermindering gaan in per schooljaar 2022/2023, dat is vanaf augustus dit jaar. De bekostiging is voorzien voor het hele jaar 2022, vanaf 1 januari 2022. Sociale partners hebben daarom een aanvullende afspraak gemaakt over de besteding van de bekostiging die samenvalt met de periode van januari tot en met juli 2022. In totaal gaat dat over een eenmalig bedrag van 175 miljoen.

23 uur extra

Sociale partners hebben afgesproken deze eenmalige 175 miljoen op dezelfde wijze te besteden als in de recente cao-afspraak voor het huidige overgangsjaar. De helft (87,5 miljoen) wordt toegevoegd aan de individuele besteding en de andere helft aan de collectieve besteding. Dat betekent dat de 40 uur voor werkdrukverlichting in dit jaar wordt verhoogd met 23 uur. De werknemer heeft, net als bij de 40 uur, het recht deze extra 23 uur te laten uitbetalen. Mocht een werknemer hiervoor kiezen, dan geven sociale partners in overweging om deze uitbetaling – mede in het licht van de inflatie en stijgende energieprijzen – nog dit jaar te laten plaatsvinden.

Ook aan het collectieve deel van de werkdrukafspraken wordt in het overgangsjaar 2022/2023 eenmalig 87,5 miljoen toegevoegd. Conform de regeling in de CAO VO worden over de besteding van de werkdrukmiddelen in het overgangsjaar in overleg met de PMR nadere afspraken gemaakt. Een mogelijkheid daarbij is ook om (een deel van) deze extra middelen niet nu te besteden maar met een (werkdruk) bestemming te verdelen over meerdere jaren.

Over de besteding van deze in totaal 175 miljoen extra moeten schoolbesturen verantwoording afleggen in het jaarverslag. Deze verantwoordingsverplichting zal nog expliciet worden bevestigd in de volgende CAO VO en zal in lijn zijn met de recent gemaakte verantwoordingsafspraken in de cao. Voor de precieze verantwoordingsverplichting ten aanzien van het collectieve deel kan daarom nu reeds gebruik worden gemaakt van de bepalingen in artikel 8.6 lid 2 CAO VO.