Advies Onderwijsraad ‘decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’

08 september 2017

De Onderwijsraad adviseert het Rijk om de rol van gemeenten in het onderwijsdomein te herijken. In het advies ‘decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ constateert de Onderwijsraad dat zowel in, als rondom, het onderwijs de laatste jaren bestuurlijk veel veranderd is en dat de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen is toegenomen. In een ‘breed beraad’ moet volgens de Onderwijsraad gekeken worden of de rol van gemeenten op onderwijsterrein nog passend is in relatie tot het Rijk en schoolbesturen. Het adviesorgaan van de regering geeft tien principes mee, zoals het principe dat het primaat ten aanzien van onderwijsinhoud en onderwijsproces bij het schoolbestuur ligt en dat voor gemeenten als nabije overheid met name een verbindende en regisserende rol is weggelegd.

De VO-raad vindt het positief dat de Onderwijsraad adviseert om de bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk, gemeenten, schoolbesturen en decentrale overheden tegen het licht te houden. Op een aantal terreinen wordt nu door scholen een te grote bestuurlijke drukte ervaren, bijvoorbeeld bij jeugdzorg, arbeidsmarktbeleid en onderwijshuisvesting.
 
Een landelijk beraad met een duidelijke opdracht kan helderheid bieden op de thema’s waarbij spanning is tussen gemeenten en schoolbesturen of tussen formele regelgeving en de praktijk van decentraal onderwijsbeleid. Hiermee kan op deze thema’s duidelijk worden waar de taak van de gemeente begint en waar deze taak stopt.

Het rapport is te vinden op de site van de Onderwijsraad.