Arbeidsmarkttoelage is mogelijk binnen huidige regelingen

07 juli 2021

De huidige regelingen voor primair en voortgezet onderwijs bieden de mogelijkheid voor een arbeidsmarkttoelage voor medewerkers. Anders dan de minister suggereert, kan een schoolbestuur daar zelf invulling aan geven op basis van een het beschikbare geld. Dat hebben de sectororganisaties en de vakbonden laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.


De sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs reageren daarmee op een brief van minister Arie Slob aan de Tweede Kamer. Slob schrijft in zijn brief dat voor de uitvoering van een arbeidsmarkttoelage een cao-afspraak nodig is en dat sociale partners daar tot op heden niet uit zijn gekomen. De VO-raad heeft, samen met de PO-Raad en sociale partners, de minister echter laten weten dat een cao-afspraak hierover niet nodig en ook niet gewenst is.

De minister kan een bekostigingsregeling maken om het geld aan de betreffende scholen te doen toekomen. VO-raad en PO-Raad hebben tijdens het overleg met de minister laten weten bereid te zijn om een richtlijn uit te brengen voor scholen, P(G)MR-en en schoolbesturen. Met zo’n richtlijn willen de sectororganisaties verhelderen wat met de bekostigingsregeling is beoogd, hoe een dergelijke toelage in de organisatie overeen kan worden gekomen en welke afspraak daarbij in de cao van toepassing is. De beide sectorraden hebben de minister laten weten dat zij deze richtlijn aan het ontwikkelen zijn. De minister heeft echter nog niet gereageerd op dit voorstel. Daarnaast is het voor de richtlijn van belang dat de uitwerking van de bekostigingsregeling op korte termijn beschikbaar komt. Zodra deze beschikbaar is, zullen de sectororganisaties daarover communiceren.

De sectororganisaties en de vakbonden melden in hun brief dat ze de noodzaak van een aanpak van de achterstanden van de meest kwetsbare leerlingen nadrukkelijk onderschrijven. In het gesprek met de minister hebben ze benadrukt dat er sprake is van een structureel vraagstuk dat om structurele investeringen vraagt.