Armoede grote impact

08 december 2017

Op 5 december 2017 verscheen het rapport van de kinderombudsman over het verbeteren van ontwikkelkansen van kinderen die in armoede leven. Het gaat om 378.000 kinderen, dat betekent één op de negen volgens het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau).

De spanningen in de thuissituatie als gevolg van armoede maken het voor deze kinderen moeilijk om zich te concentreren op hun schoolwerk en zich optimaal te ontwikkelen. Om de omstandigheden te optimaliseren, is in eerste instantie de gemeente aan zet (huisvesting, schuldhulpverlening et cetera), maar afstemming met het onderwijs is van groot belang. In de aanbevelingen van de kinderombudsman wordt de rol van het onderwijs benadrukt, de rol van het onderwijs zou versterkt moeten worden. De VO-raad erkent de impact van armoede op een gezin en daarmee op een leerling en ziet de rol van het onderwijs vooral als signalerend. Vanwege de grote impact van dit thema is het van belang om hier alert op te zijn.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage mag nooit een belemmering zijn voor een leerling om deel te nemen aan activiteiten die bij het onderwijs horen. Bij problemen over een bijdrage aan extra activiteiten kan de Stichting Leergeld een rol spelen. De VO-raad is van mening dat hier prudent mee omgegaan moet worden om te voorkomen dat leerlingen hierdoor een stempel meekrijgen.

Lees het rapport.