Begrotingsbehandeling; nadruk op lerarentekort, basisvaardigheden en sturing

25 november 2022

De afgelopen dagen heeft de Kamercommissie onderwijs de onderwijsbegroting voor 2023 met de onderwijsministers besproken. De nadruk in de debatten lag op het lerarentekort, basisvaardigheden en sturing in het onderwijs.

Lerarentekort

Veel fracties vroegen aandacht voor het lerarentekort, met nadruk op het beter begeleiden van docenten en de noodzaak tot meer (gedwongen) samenwerking en minder concurrentie tussen scholen. PvdA-kamerlid De Hoop hield een pleidooi om de wettelijke urennorm te verlagen.. De SGP wil onderzoeken hoe deze norm kan worden verlaagd, in combinatie met scherpere keuzes in het curriculum. Minister Wiersma werkt aan een wetsvoorstel strategisch hrm, zo liet hij weten, waarin veel van de door de Kamer ingebrachte punten aan de orde komen. Hij verwacht het voorstel begin volgend jaar naar de Kamer te sturen.

Basisvaardigheden

Het verbeteren van de basisvaardigheden was voor alle fracties een belangrijk punt. CDA, SGP en Omtzigt willen dat de minister de doelen helder formuleert. Wiersma gaf aan dat de komende maanden hieraan gewerkt wordt. Ook wil hij dat het hele voortgezet onderwijs een praktijkgerichte component krijgt. Begin 2023 stuurt hij hiertoe een voorstel naar de Kamer.

Sturing

Een substantieel deel van het debat werd er gesproken over de sturing in het onderwijs: komt het geld goed terecht, worden er teveel subsidies gegeven, is de lumpsum niet te ongericht? Wiersma gaf aan dit hierin een dilemma te zien: hoe kan de scholen zekerheid in financiering geboden worden en hoe bieden we tegelijkertijd de samenleving zekerheid? "We moeten gaan kijken wat kwaliteit betekent en hoe we zorgen dat dit in de klas landt de komende jaren", aldus de minister. Een substantieel deel van de Kamer is kritisch over hoe de financiering nu geregeld is en denkt dat een andere vorm leidt tot betere resultaten.

Van Meenen (D66) gaf aan dat hij wil dat de minister in de toekomst de cao direct met de vakbonden gaat afsluiten. Er zou dan meteen sprake zijn van één cao, aldus de D66’er. Hij diende ook een motie in met deze strekking. Op verzoek van Wiersma heeft hij deze motie (voorlopig) aangehouden.