Begrotingsbehandeling OCW: reserves onder vuur

14 oktober 2020

De begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW in de Tweede Kamer op 13 en 14 oktober 2020 was pas in de tweede termijn opvallend.

Er werd veel gesproken over het inzetten van de reserves van samenwerkingsverbanden voor onderwijs. Het CDA vraagt de minister om een plan over wat er moet gebeuren als de signaalwaarden voor reserves wordt overschreden door samenwerkingsverbanden. D66 is voor een norm van nul reserve bij samenwerkingsverbanden. Slob gaat alle samenwerkingsverbanden vertellen plannen te maken om doelgericht geld te besteden en geen reserves boven de signaleringswaarde aan te houden. Als dat volgend jaar toch op de plank blijft liggen dan haalt Slob dat geld weg. "Het moet maar eens afgelopen zijn", aldus de minister. Dit onderwerp zal ook verder worden besproken tijdens het nota-overleg over passend onderwijs medio november.

Het tekort schietende budget voor de lerarenbeurs moet niet opgelost worden met een kasschuif zeggen SP, GL en PvdA. Deze partijen dienen een amendement in voor structurele investeringen in lerarenbeurs. Slob geeft aan dat het ministerie van Financiën werkt aan de najaarsnota, en die zijn op de hoogte van de motie van Van Meenen (D66) voor aanvullende financiering voor de lerarenbeurs. Slob geeft geen verzekering dat het verzoek gehonororeerd wordt. De minister komt nog terug op de regeling.

Een aantal partijen sprak over de lumpsum. Het CDA wilde van de minister weten of er niet meer kan worden gewerkt met doelbekostiging, de SP wil dat een minimumdeel wordt besteed aan docenten.

Ook het verschil in beloning tussen po en vo kwam aan de orde, daarnaast pleit de SP voor een hogere beloning in het hele funderend onderwijs. SP-Kamerlid Kwint heeft een motie ingediend om de verschillen in loon tussen po en vo te overbruggen.

Slob wacht sneltesten corona af

In het debat werden de problemen besproken bij de voorrang voor docenten bij het testen op covid-19. Sneltesten moeten met voorrang beschikbaar komen voor het onderwijs vindt de PvdA. Ook wil deze partij een eenmalige financiële ‘coronaimpuls’ voor het funderend onderwijs. Momenteel is het ministerie van VWS bezig met plannen rondom sneltesten. Minister Slob wil zich daar nu niet in mengen om voorrang te vragen voor docenten.

D66 bracht tijdens het overleg daarnaast een plan in voor het gespreid afnemen van de examens dit schooljaar. Uiteraard is het belangrijk dat hier in dit bijzondere schooljaar over wordt nagedacht. Diverse partijen, waaronder het ministerie van OCW en de VO-raad zijn hier ook mee bezig. Het streven is dat er in november duidelijkheid komt.

Op 27 oktober 2020 stemt de Tweede Kamer over de ingediende moties.