Minister laat toereikendheid en doelmatigheid onderwijsuitgaven onderzoeken

02 november 2018

Minister Slob laat onderzoek doen naar de toereikendheid en doelmatigheid van de uitgaven in het PO en VO. Dat bleek tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW deze week. “Als we dan de feiten hebben, kunnen we ook optreden als dat nodig is”, aldus de minister. Slob herhaalde wat hij eerder in een Kamerbrief schreef: hij wil een grotere transparantie van financiële gegevens. Reserves bij scholen groeien soms te ver door, vindt de minister.

Het hoofdgerecht bij de begrotingsbehandeling van deze week was samengesteld uit reserves, doelmatigheid en verantwoording. Diverse Kamerleden vroegen aandacht voor de in hun ogen te grote reserves in VO en PO. Ze zijn onwenselijk en verminderen de kans op extra investeringen in het onderwijs. Een betere verantwoording door de schoolbesturen is noodzakelijk.

De VVD vroeg zich af of de lumpsum wel het beste is wat we scholen te bieden hebben en wil er meer grip op krijgen. Goed presterende scholen moeten meer ruimte krijgen. Bij scholen die slechts het basisniveau halen, dienen de teugels aangehaald te worden, in de vorm van meer toezicht en misschien ook wel een andere bekostiging.

Prestatiebox voor salarissen?

CDA en D66 willen onderzoeken of het mogelijk is een deel van de prestatiebox in het PO te gebruiken om salarissen te verhogen. Doelen zouden niet gehaald worden en geld niet uitgegeven. De minister vindt dat deze discussie pas gevoerd kan worden als in 2020 het sectorakkoord is afgelopen. Nu zou het tot ongewenste ontslagen leiden.

De VO-raad beschouwt de prestatiebox als onderdeel van de lumpsum. Het is daarom ongewenst te overwegen een deel hiervan in salarissen te steken, omdat het geld belegd is in personeel en materieel.

De Kamer had ook aandacht voor reserves bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Deze stijgen jaar op jaar, een ongewenste ontwikkeling. De minister wacht op de financiële staat van het onderwijs, de jaarlijkse publicatie van de inspectie, voor hij de discussie hierover wil voeren.

Diverse Kamerleden wezen op het nijpende lerarentekort. De PvdA vindt het een nijpende situatie, die de politieke verschillen ontstijgt. Het dient hard aangepakt te worden. De minister gaf aan dat het tekort vooral komt door een combinatie van hoogconjunctuur en te weinig docenten. Hij heeft extra geld beschikbaar gesteld voor zij-instromers.