Behoefte aan breed gedragen visie op begeleiding startende leraren

13 februari 2020

Scholen hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de begeleiding van startende leraren. Startens zelf ervaren weinig ruimte voor eigen leervragen en hebben behoefte aan meer maatwerk. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek ‘Verkenning BSL - Begeleiding Startende Leraren in het voortgezet onderwijs’ van de VO-raad onder vijftien scholen.

De aanleiding voor dit onderzoek was de vraag hoe het begeleidingsaanbod op scholen voor startende leraren er uitziet en of deze voldoen aan de behoefte van scholen. Respondenten gaven aan overwegend positief te zijn over het huidige aanbod. Desondanks worden er belemmeringen ervaren, en voldoet de begeleiding nog niet aan de behoeften van betrokkenen.

Begeleiding vastleggen in personeelsbeleid

Scholen hebben de wens om de begeleiding van startende leraren beter in te bedden in de processen voor professionalisering en in het personeelsbeleid. Het versterken van de kwaliteit van de begeleiding is een andere wens van scholen en kan een voortvloeisel zijn uit een breed gedragen visie. Scholen geven aan moeite te hebben met het op peil houden van de kwaliteit van de begeleiding van starters. Enerzijds heeft het ermee te maken dat de begeleiding van startende leraren niet in formele rollen is weggelegd. Anderzijds mist het draagvlak voor goede begeleidingstrajecten in de schoolorganisatie. Beide factoren zorgen ervoor dat de begeleiding van startende leraren niet goed geborgd is.

Met schoolleiders werken aan ondersteuning

De aanbevelingen uit het onderzoek wil de VO-raad verder uitwerken en vertalen naar de praktijk. Hiervoor wil de VO-raad spreken met schoolleiders (zowel eindverantwoordelijk, deelverantwoordelijk als middenmanagement). Op basis van deze gesprekken kan verder inzicht verkregen worden in de ondersteuningsbehoeften van scholen bij het opzetten en versterken van inductiearrangementen. Graag maken we ook met u kennis op dit thema. Wilt u met de VO-raad in gesprek over de begeleiding van startende leraren bij u op school? U kunt contact opnemen met Nienke Wirtz, projectleider Samen Opleiden & Professionaliseren bij de VO-raad, via nienkewirtz@vo-raad.nl.

De VO-raad helpt scholen bij het verbeteren van de begeleiding van startende docenten. We organiseren bijeenkomsten en delen kennis en goede voorbeelden. Ook start komend jaar een leernetwerk die scholen samenbrengt om te werken aan de kwaliteitsborging van hun begeleidingsaanbod. Via de website van de VO-raad en het Platform Samen Opleiden blijft u daarvan op de hoogte.