Beleidsregel ‘Ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo’ gepubliceerd

27 oktober 2016

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe beleidsregel ‘Ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo’ gepubliceerd. Hierin staat beschreven in welke gevallen en hoe leraren – die wegens diverse redenen geen lerarenopleiding hebben gevolgd - in aanmerking kunnen komen voor een bekwaamheidserkenning of ontheffing van de benoembaarheidsvereisten.

Een leraar mag alleen lesgeven in een bepaald vak als hij of zij hier bevoegd voor is. Deze bevoegdheid dient te worden aangetoond met een diploma van een lerarenopleiding. Maar voor sommige vakken in het voortgezet onderwijs zijn er geen lerarenopleidingen. Of iemand blinkt uit in zijn eigen vakgebied maar persoonlijke omstandigheden verhinderen het volgen van een lerarenopleiding. Voor deze gevallen kan de minister een bekwaamheidserkenning of ontheffing van de benoembaarheidsvereisten afgeven. Leraren moeten hier een aanvraag voor doen via de website van DUO. In de nieuwe beleidsregel – die geldt per oktober 2016 – staat beschreven wanneer leraren hiervoor in aanmerking komen en wat ze moeten aanleveren bij het doen van een aanvraag.

Voor specifieke groepen is alvast vooraf beschreven dat zij in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing of bekwaamheidserkenning. Dit gaat om leraren Uiterlijke Verzorging, Media, Vormgeving & ICT en Dienstverlening & Producten. Daarnaast wordt het mogelijk voor pabo-gediplomeerden met NT2-scholing om les te geven in Internationale Schakelklassen, kunnen praktijk- en theoriedocenten in het praktijkonderwijs breder ingezet worden en kunnen leraren Maritiem & Techniek en NT2 bevoegd aan de slag.

Download de beleidsregel ‘ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo’.