Beroepsbeeld Leraar gelanceerd

15 mei 2024

Maandag 13 mei overhandigden de gezamenlijke lerarenorganisaties (AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO en PVVVO) het Beroepsbeeld Leraar aan directeur-generaal Funderend Onderwijs van het ministerie van OCW. Dit nieuwe beroepsbeeld is een beschrijving van het beroep van leraar, met zowel de gemene delers van het leraarschap in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, als de specifieke kenmerken van het leraarschap per sector.

Het beroepsbeeld beschrijft de essentie van het leraarschap, wat de leraar nodig heeft om zijn kerntaken goed uit te voeren en hoe de leraar zich kan ontwikkelen. Kennisland heeft in opdracht van de lerarenorganisaties dit Beroepsbeeld Leraar opgesteld, gebaseerd op de ervaringen, kennis en verhalen van leraren.

In het kader van het actieplan 'Duurzaam werken in het onderwijs' is in 2021 afgesproken om tot een sectoroverstijgend beroepsbeeld te komen dat primair door leraren zelf is geformuleerd. Het maandag gepresenteerde beroepsbeeld is daar het resultaat van. 

Een breed gedragen beroepsbeeld kan bijdragen aan het gesprek over de rol van de leraar in de schoolorganisatie, de inhoud van het vak en loopbaanontwikkeling en gerichte doorlopende professionalisering, zowel voor startende als ervaren leraren. Daarnaast vormt het beroepsbeeld een kader voor onder andere de herijking van de bekwaamheidseisen en de vormgeving van de lerarenopleidingen.