Bespreking eerste concept beroepsprofiel en accreditatie voor bestuurders

25 mei 2023

Op 1 juni a.s. bespreken de leden van de VO-raad op de ALV in Utrecht een eerste conceptversie van het beroepsprofiel bestuurders in het funderend onderwijs en een bijbehorend accreditatiesystematiek. Leden van de PO-raad doen dit tijdens hun ALV op 8 juni. Projectleider Carla Grootjen en kwartiermaker Paul Zevenbergen hebben samen met een ontwikkelgroep en wetenschappers de afgelopen maanden hard gewerkt aan deze concepten.

Het bestuur van de VO-raad en de stuurgroep (waarin de VvOB, PO-Raad en VO-raad bestuurlijk zijn vertegenwoordigd) vinden het belangrijk om de tussentijdse opbrengsten met de leden te bespreken. Niet alleen omdat de sector en de beroepsgroep initiatief wil nemen voor hun eigen professionaliteit, maar ook dat ze zich hiervan eigenaar gaan voelen. Dit is mede gezien vanuit het oogpunt van de maatschappelijke en politieke vraag én verwachting over de kwaliteit en rol van bestuurder, en goed bestuur.

Twee vragen
Op basis van het gezamenlijk opgestelde projectplan van de VvOB, PO-Raad en VO-raad  heeft in april het ministerie van OCW een subsidie toegekend. De projectleider en kwartiermaker waren al in februari jl. gestart en hebben nu een eerste conceptversie van het beroepsprofiel opgeleverd voor de rondetafelgesprekken in de ALV in juni. De opbrengsten zullen worden gebruikt om een tweede versie te maken. De definitieve versie gaat in november naar de ALV’s. Tegelijkertijd start na de zomer ook een pilot met een groep bestuurders die het accreditatietraject gaat doorlopen. De resultaten hiervan worden geëvalueerd om te komen tot een uitgewerkte accreditatiesystematiek.

Tijdens de rondetafelgesprekken komt een tweetal vragen aan de orde die de leden met elkaar bespreken: wat hoort inhoudelijk thuis in het beroepsprofiel en dekt het concept de lading? Aan welke criteria moet de accreditatiesystematiek voldoen als uitgegaan wordt van ontwikkelingsgerichtheid en legitimiteit van de sector en de beroepsgroep? Uiteindelijk is van belang dat met een goede toepassing van het beroepsprofiel en de uitwerking van de accreditatiesystematiek voor bestuurders voldaan wordt aan wat de samenleving mag verwachten van een goede bestuurder. En hoe die bestuurder zich voor goed, kwalitatief onderwijs inzet en hierop toeziet. Bestuurders wensen en worden geacht hier zelf verantwoording over af te leggen.