Beurs voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs

24 november 2022

In 2023 kunnen de eerste schoolleiders in het voortgezet onderwijs een schoolleidersbeurs aanvragen. Voor deze beurs is per jaar € 8 miljoen euro beschikbaar. De beurs is bedoeld om te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. In het Onderwijsakkoord, dat dit voorjaar werd afgesloten, is een structurele investering van € 10 miljoen per jaar opgenomen voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders in het vo: € 8 miljoen hiervan is bestemd voor een schoolleidersbeurs. Het resterende deel wordt ingezet voor beroepsgroepvorming en professionalisering.

Schoolleiders krijgen met de beurs de mogelijkheid om, passend bij wat zij nodig hebben, bijvoorbeeld een bachelor- of masteropleiding te volgen. De precieze uitwerking hiervan wordt samen met schoolleider nog verder uitgewerkt.

Wanneer precies de beurs is aan te vragen, is nog onduidelijk. Voion zal het veld informeren wanneer er meer duidelijk is over wanneer de beurs aangevraagd kan worden.

De schoolleidersbeurs is er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van (organisaties van) schoolleiders in het voortgezet onderwijs, waaronder de Adviesraad van Schoolleiders, de Commissie Arbeidsvoorwaarden schoolleiders van de VO-raad, het Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders.

Uitwerking

Sociale partners hebben – na overleg met het ministerie waarin diverse varianten zijn gewogen – besloten om de uitvoering van de schoolleidersbeurs door Voion te laten verzorgen. De ALV van de VO-raad heeft 24 november 2022 ingestemd met het innen door Voion van de door sociale partners overeengekomen € 8 miljoen bij besturen, ten behoeve van uitvoering door Voion. Voion gaat de komende weken aan de slag met de uitwerking van de beurs, in samenspraak met schoolleiders zelf, VO-raad en bonden. Ook het ministerie van OCW wordt bij de uitwerking betrokken.

Aspecten in de uitvoering van de beurs die nog om een uitwerking vragen, zijn onder meer de criteria en voorwaarden voor de beurs, welke opleidingen voor de beurs in aanmerking komen, het opzetten en beheren van een digitaal aanmeldingsportaal voor schoolleiders en de te volgen procedure rond het begeleiden en beoordelen van de aanvragen voor een beurs. De schoolleidersbeurs zal jaarlijks worden gemonitord en geëvalueerd.

Een belangrijk vraagstuk waarvoor in uitwerking aandacht zal zijn, is de mogelijke overlap met bestaand professionaliseringsaanbod dat een deel van de schoolbesturen zelf al georganiseerd heeft. Het is niet de bedoeling dat Voion zelf scholing gaat verzorgen.