Bijeenkomst over creëren soepele overgang ISK-mbo: veel ideeën uitgewisseld

30 november 2016

Op vrijdag 25 november kwamen betrokkenen van ISK-afdelingen in het vo en van mbo-instellingen bij elkaar om samen te verkennen hoe de overgang van ISK-leerlingen naar het mbo verbeterd kan worden. De dag leverde veel ideeën op, waar de zowel de aanwezigen zelf als de VO-raad, MBO Raad en LOWAN (organisatoren van deze dag) verder mee aan de slag gaan.

Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van de VO-raad, opende de bijeenkomst en sprak zijn bewondering uit voor de ISK-afdelingen, mbo-instellingen en hun docenten, die hard werken om goed onderwijs te realiseren voor asielzoekerskinderen. Aandachtspunt hierbij is ook het creëren van een soepele overgang voor leerlingen die na de internationale schakelklas naar het mbo gaan.

Tijdens de bijeenkomst spraken de deelnemers over hoe deze overgang verder verbeterd kan worden. Er werden veel ideeën en goede voorbeelden gedeeld. Zo werd onder andere gesproken over het inrichten van beleid rondom ongediplomeerde doorstroom en het inrichten van geïntegreerde trajecten tussen ISK’s en mbo’s. Het hanteren van uitstroomprofielen als gemeenschappelijke taal kan helpen om de overgang van de ISK naar het mbo te versoepelen. En ook het inrichten van één contactpunt per mbo-instelling en het bieden van extra begeleiding aan leerlingen rondom de overstap zijn kansrijk.

Scholen lopen tegelijkertijd tegen een aantal belemmeringen op. Zo is de huidige gang van zaken vaak dat leerlingen automatisch naar de entree-opleidingen doorstromen, wanneer er geen diploma is behaald. Ook is de financiering er niet op gericht om leerlingen na de ISK-periode de extra ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Tijdens de bijeenkomst werd over deze en andere belemmeringen gesproken en werden ideeën aangedragen voor oplossingen (zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau).

Deelnemers gaven aan het einde van de dag terug veel inspiratie te hebben opgedaan, waarmee ze zelf in regionaal verband aan de slag kunnen. Een groot deel van de aanwezigen heeft de VO-raad, MBO Raad en LOWAN verzocht na te denken over manieren om deze regionale tafels door te zetten. De VO-raad, MBO Raad en LOWAN hebben zelf ook input verzameld, en zullen hier op landelijk niveau nader mee aan de slag gaan. Een verslag van hoe zij vervolg willen geven aan de geopperde ideeën, volgt binnenkort.

Goede voorbeelden

In de presentatie van de bijeenkomst vinden scholen meer informatie over de leerlijnen voor nieuwkomersonderwijs. Ook worden er vier voorbeelden uit de regio gegeven (Eindhoven, Arnhem, Leeuwarden en Gouda). Uit alle voorbeelden zijn tips en inspiratie te halen voor vo-scholen en mbo-instellingen rondom het creëren van een soepele overgang tussen de ISK en het mbo.

Werkconferentie regulier vo

Niet alleen de overgang van de ISK naar het mbo is kwetsbaar. De VO-raad constateert ook dat de overgang van de ISK naar het regulier vo aandacht behoeft. Ook daar zien we dat talenten niet altijd optimaal benut worden en leerlingen naar te lage vervolgniveaus doorstromen. Op 9 maart 2017 organiseerde de VO-raad een werkconferentie voor bestuurders en schoolleiders uit het vo om hierover in gesprek te gaan.