Bijna alle onderwijsterreinen rookvrij

11 maart 2021

Vrijwel alle onderwijsinstellingen (po tot ho) hebben eind 2020 een rookvrij terrein gerealiseerd. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat in opdracht van het Trimbos-instituut is uitgevoerd.

Ook het vo heeft hierin een verdere slag gemaakt; het aantal rookvrije schoolterreinen in deze sector is toegenomen van 62% in 2018 naar 97% in 2020. En de ambitie is dat per januari of per ingang van het nieuwe schooljaar in 2021 ook de laatste onderwijsinstellingen een rookvrij terrein hebben.

Naast de wettelijke verplichting – schoolterreinen moeten per 1 augustus 2020 volgens de wet geheel rookvrij zijn – geven de scholen hierbij aan dit belangrijk te vinden omdat zij het goede voorbeeld willen geven op dit vlak, en zich verantwoordelijk voelen om een gezonde leeromgeving te bieden. 

Roken buiten het terrein 

Een aantal scholen loopt er nog wel tegenaan dat sommige leerlingen het terrein af gaan en in de nabije omgeving gaan roken. Zij verdwijnen zo uit het zicht van scholen en zorgen soms voor overlast in de buurt. Dit creëert een grijs gebied voor scholen en wordt ervaren als een belemmering bij de handhaving. Daarnaast ervaren sommige vo-scholen nog weerstand van rokende leerlingen. 

In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor scholen. Wat betreft het roken buiten het onderwijsterrein wordt het raadzaam genoemd om gemeenten nadrukkelijker te betrekken bij het rookvrijbeleid en de gevolgen ervan, zodat eventueel overlast door rokers gezamenlijk kan worden teruggedrongen. Daarnaast wordt onder meer geadviseerd om niet alleen te handhaven op roken van leerlingen, maar op het roken van iedereen op het onderwijsterrein en om personeelsleden te ondersteunen bij de handhaving. 

Coronacrisis 

In het rapport wordt ook ingegaan op de coronacrisis. Door de coronamaatregelen in 2020 zijn onderwijsinstellingen (tijdelijk) overgestapt naar online lessen, waardoor in het afgelopen jaar minder leerlingen en docenten gebruikmaakten van het onderwijsterrein. Mogelijk heeft dit de realisatie van het rookvrijbeleid vergemakkelijkt. De onderzoekers raden aan om op een later moment, wanneer het onderwijs weer normaal voortgang vindt, de onderwijsinstellingen nogmaals te bevragen naar de ervaringen met betrekking tot handhaving en belemmeringen.