Coalities presenteren plannen voor ‘onderwijs binnen de gesloten jeugdzorg in transitie‘

29 februari 2024

De afgelopen twee jaar zijn twaalf regionale onderwijscoalities aan de slag gegaan met de vraag wat de lopende transitie ‘af- en ombouw gesloten jeugdzorg’ betekent voor onderwijspartijen en hoe zij het onderwijs aan leerlingen binnen deze gesloten jeugdzorg zo goed mogelijk samen vorm kunnen (blijven) geven. De plannen die in dit kader zijn gemaakt, alsook informatie over de planvorming, zijn nu gebundeld in de publicatie ‘Coalities residentieel onderwijs: stand van zaken 2023’. Deze publicatie is op 28 februari aangeboden aan het ministerie van OCW.

Momenteel vindt een transitie plaats waarbij de gesloten jeugdzorg steeds verder wordt afgebouwd (naar nul gesloten plaatsingen vanaf 2030) en – tot die tijd – wordt omgebouwd tot kleinschalige woonvoorzieningen. Deze transitie vraagt inzet en samenwerking van samenwerkingsverbanden, scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen, mbo-instellingen en het regulier (speciaal) onderwijs, om het best passende onderwijs voor deze kinderen en jongeren in een kwetsbare positie te organiseren. De afgelopen twee jaar hebben vier regioregisseurs het brede gesprek aangejaagd tussen onderwijspartijen, gemeenten, provinciale projectleiders, jeugdzorgaanbieders en andere partners over de toekomst van het onderwijs binnen dit domein.

Dit heeft in 2023 geleid tot de vorming van twaalf coalities die via de subsidieregeling 'Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp’ aan de slag zijn gegaan met een plan van aanpak binnen hun regio. De plannen zijn eind december 2023 allemaal goedgekeurd.

Elke onderwijscoalitie heeft hierbij zijn eigen focus, aangezien de regionale ontwikkelingen in de zorg variëren. Over het algemeen gaan de coalities aan de slag met de volgende activiteiten:

  • extra en betere ondersteuning bieden aan leerlingen en studenten die dag en nacht in een jeugdzorginstelling verblijven;
  • ondersteuning van en afstemming met docenten en mentoren buiten de jeugdzorginstelling in het vso, vo of mbo;
  • benutten van de expertise van scholen bij jeugdhulpinstellingen;
  • bevordering van samenwerking tussen partijen bij de af- en ombouw;
  • projectleiding van het plan van aanpak.
     

Ter evaluatie, alsook ter inspiratie voor de verschillende coalities en het bredere onderwijsveld, wordt in de publicatie ‘Coalities residentieel onderwijs’ een overzicht gegeven van alle plannen en de planvorming. De publicatie bevat daarnaast een aantal algemene aanbevelingen voor de toekomst vanuit de regioregisseurs.

 

Presentatie publicatie ‘Coalities residentieel onderwijs: stand van zaken 2023’.

Op de foto staan van links naar rechts: Jort van der Meulen (regioregisseur residentieel onderwijs), Jessica Tissink (projectleider VO-raad), Marjolein Sluijters (regioregisseur residentieel onderwijs), Jérôme Smits (MT-lid directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning, ministerie van OCW) en Wieteke Smit (senior-beleidsmedewerker directie KO, ministerie van OCW). Niet op de foto; twee regioregisseurs Ton Edelbroek en Chris Hesse).

Vervolg

Momenteel bekijkt de VO-raad samen met het ministerie van OCW hoe verdere onderlinge uitwisseling, inspiratie, evaluatie en ondersteuning rond de subsidieregeling ‘Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp’ het beste ingevuld kan worden.